Tiếng Anh Lớp 6 Unit 1

     

Từ vựng đóng góp một phương châm rất quan trọng trong quy trình học giờ Anh từ bỏ cơ bạn dạng đến nâng cao. Dành được một vốn tự vựng tốt sẽ giúp bạn thực hiện những câu tự trong giờ đồng hồ Anh một cách hoàn hảo hoàn hảo hơn. Tổng hợp phần nhiều từ vựng giờ Anh lớp 6 Unit 1 sẽ giúp bạn một trong những phần nào đó không ngừng mở rộng kiến thức về từ bỏ vựng trong tiếng Anh.

Biết được điều đó, tubepphuonghai.com sẽ tổng phù hợp Full bộ vừa đủ từ vựng giờ Anh lớp 6 Unit 1 nhằm giúp cho bạn học xuất sắc hơn.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 6 unit 1


*
Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 1

I. Trường đoản cú vựng giờ Anh lớp 6 unit 1 – My new school

Từ mớiPhiên âmDịch nghĩa
1. Activity/ækˈtɪvəti/hoạt động
2. Art/ɑːt/nghệ thuật
3. Backpack/ˈbækpæk/ba lô
4. Binder/ˈbaɪndə(r)/bìa hồ nước sơ
5. Boarding school/ˈbɔːdɪŋ skuːl/trường nội trú
6. Borrow/ˈbɒrəʊ/mượn, vay
7. Break time/breɪk taɪm/giờ ra chơi
8. Chalkboard/ˈtʃɔːkbɔːd/bảng viết phấn
9. Classmate/ˈklɑːsmeɪt/bạn cùng lớp
10. Calculator/ˈkæl·kjəˌleɪ·t̬ər/máy tính
11. Compass/ˈkʌmpəs/compa
12. Creative/kriˈeɪtɪv/sáng tạo
13. Diploma/dɪˈpləʊmə/bằng, giấy khen
14. Equipment/ɪˈkwɪpmənt/thiết bị
15. Excited/ɪkˈsaɪtɪd/hào hứng, phấn khích
16. Folder/ˈfəʊldə(r)/bìa đựng tài liệu
17. Greenhouse/’griːnhaʊs/nhà kính
18. Gym/dʒɪm/phòng đồng minh dục
19. Healthy/ˈhelθi/khỏe mạnh
20. Help/help/giúp đỡ
21. History/ˈhɪstri/lịch sử
22. Ink/iŋk/mực
23. Ink bottle/iŋkˈbɒtl/lọ mực
24. International/ɪntəˈnæʃnəl/thuộc về quốc tế
25. Interview/ˈɪntəvjuː/cuộc phỏng vấn, rộp vấn
26. Judo/ˈdʒuːdəʊ/môn võ ju-đô (của Nhật)
27. Kindergarten/ˈkɪndəgɑːtn/nhà trẻ
28. Knock/nɒk/gõ cửa
29. Lecturer/ˈlektʃərər/giảng viên
30. Locker/ˈlɒkə(r)/tủ tất cả khóa
31. Mechanical pencil/məˈkænɪkl ˈpensl/bút chì kim
32. Neighbourhood/ˈneɪbəhʊd/hàng xóm, vùng lân cận
33. Notepad/ˈnəʊtpæd/sổ tay
34. Overseas/əʊvəˈsiːz/ở nước ngoài
35. Pencil sharpener/ˈpensl ˈʃɑːpənər/gọt cây viết chì
36. Physics/ˈfɪzɪks/môn đồ dùng lý
37. Playground/ˈpleɪgraʊnd/sân chơi
38. Pocket money/ˈpɒkɪt ˈmʌnɪ/tiền tiêu vặt
39. Poem/ˈpəʊɪm/bài thơ
40. Private tutor/ˈpraɪvət ˈtjuːtə(r)/gia sư riêng
41. Pupil/ˈpjuːpil/học sinh
42. Quiet/ˈkwaɪət/yên tĩnh, im lặng
43. Remember/rɪˈmembə(r)/ghi nhớ
44. Rubber/ˈrʌb·ər/cục tẩy
45. Ride/raɪd/đi xe
46. Schoolbag/ˈskuːlbæg/cặp xách
47. School lunch/ˈskuːl lʌntʃ/bữa nạp năng lượng trưa sống trường
48. School supply/ˈskuːl səˈplaɪ/dụng rứa học tập
49. Science/ˈsaɪəns/môn Khoa học
50. Share/ʃeə(r)/chia sẻ
51. Spiral notebook/ˈspaɪrəl ˈnəʊtbʊk/sổ, vở gáy xoắn/ lò xo
52. Student/stjuːdənt/học sinh
53. Surround/səˈraʊnd/bao quanh
54. Swimming pool/ˈswɪmɪŋ puːl/bể bơi
55. Teacher/ˈtiːtʃə(r)/giáo viên
56. Textbook/ˈtekst bʊk/sách giáo khoa
57. Uniform/ˈjuːnɪfɔːm/bộ đồng phục

II. Bài xích tập từ bỏ vựng giờ Anh lớp 6 Unit 1 gồm đáp án

1. Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem thêm: Bài Văn Kể Về Một Thầy Giáo Hoặc Cô Giáo Mà Em Yêu Quý, Kể Về Một Thầy Giáo Hay Một Cô Giáo Mà Em Quý Mến

1. A.niceB.mineC. RidesD. Live
2. A.mineB.historyC. ExerciseD.nice
3. A.comeB.monthC. MotherD.open
4. A.hopeB.homeworkC.monthD. Post
5. A.brotherB.judoC. GoingD. Rode
6. A.subjectB.clubC. PutD. Lunch
7. A.scienceB.likeC. MusicD.ice
8. A.funB.studentC. HungryD. Sun
9. A.teacherB.chessC. LunchD. School.

Xem thêm: Bài Văn Nghị Luận Xã Hội Về Internet 2023, Nghị Luận Về Internet 2023

10.A. FarmB.afterC. WalkD. Class

2. Choose the correct answer.