Số Dư Tiếng Anh Là Gì

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Số dư tiếng anh là gì

*
*
*

số dư
*

- (toán) Cg. Số thừa. Số sót lại trong một phép chia sau khoản thời gian lấy số bị chia trừ đi tích số của số phân chia với số thương: 15 chia cho 4 còn số dư là 3.


nd.1. Số còn lại sau khi lấy số bị phân chia trừ đi tích số của số chia với yêu thương số. 15 phân tách cho 4 được 3, số dư là 3. 2. Số còn lại sau thời điểm lấy số tăng trừ đi số giảm hoặc số tiền nhờ cất hộ vào trừ đi số tiền rước ra. Số dư của tài khoản.


Xem thêm: Nơi Bán Laptop Acer Gaming Aspire 7 A715 41G R282, Acer Aspire 7 A715

*

*

*Xem thêm: Uống Mật Ong Vào Thời Điểm Nào Để Giảm Cân Có Hiệu Quả Không?

số dư

số dư (toán học) Remainder.
(kế toán) Balanceabundant numberbalancesố dư hiện tại thời: running balanceexcesssố dư cầu: spherical excesssố dư của một tam giác cầu: excess of a spherical trianglesố dư khi phân tách cho chín: excess of ninetỷ số dư áp: excess pressure ratioremainderhàm những số dư: remainder functionphần dư, số dư: remainderphương pháp số dư áp chót: method of penultimate remainderphương pháp số dư ngay cạnh cuối: method of penultimate remaindersố dư lũy tích: cumulative remainderremaindersresidualcách thức theo số dư: residual modesai số dư: residual errorsự thay đổi tần số dư: residual frequency variationresidueresiduumsurpluschữ số dưredundant digitchữ số dư thừaredundant digitalssố dư của dao động liên tục không ao ước muốnsinging marginsố dư thừaredundant numberbalancebản kê số dư: statement of balancebản kê số dư: balance statementbảng bằng phẳng kiểm tra những số dư: trial balance of balancesbảng số dư cuối kỳ: the closing balance sheetbiên lai số dư: balance receiptbiên lai số dư (giấy tạm của balance certificate): balance receiptchế độ kiểm kê số dư trên sổ: balance of stock systemđiều tra về số dư (về số tiền còn lại): balance inquiryđối chiếu số dư: collation of balancegiấy bệnh số dư: balance certificatedgiấy triệu chứng số dư triệu chứng khoán: balance certificategiấy chứng số dư ngân hàng: certificate of ngân hàng balancegiấy chứng thực số dư: confirmation of balancehiệu ứng của số dư thực tế: real balance effectkết số dư: balance in accountkết số dư: credit balancekết số dư của khách hàng hàng: customer"s credit balancekhấu hao số dư sút dần: declining balance depreciationpháp pháp số dư giảm dần: reducing balance methodphương pháp khấu hao sút dần số dư: diminishing balance methodphương pháp số dư bớt dần: reducing balance methodquyết toán số dư: settlement of balancesố dư (bên) nợ: debit balancesố dư (chuyển lịch sự tài khoản) tiếp theo: balance carried forward khổng lồ next accountsố dư (của một) hóa 1-1 (phải thanh toán): balance of (an) invoicesố dư (của một) tài khoản: balance of (an) accountsố dư (tiền) thực tế: real (money) balancesố dư âm: negative balancesố dư bên có: credit balancesố dư bình quân: average balancesố dư bình quân của quỹ hàng hóa: average balance of commodity fundsố dư trung bình cuối tháng: average monthly balancesố dư bù trừ: compensating (compensatory) balancesố dư chết: dormant balancesố dư chưa chi tiêu: unexecuted balancesố dư chưa chi tiêu: unexpended balancesố dư không dùng: unused balancesố dư chưa kết: outstanding balancesố dư chưa sử dụng: unencumbered balancesố dư không thanh toán: outstanding balancesố dư chưa thanh toán: balance outstandingsố dư không thanh toán: unpaid balancesố dư chuyển hẳn sang trang sau: balance carried downsố dư gửi sang từ tài khoản trước: balance brought forward from last yearsố dư có: balance in accountsố dư có: credit balancesố dư bao gồm phân tích (với cụ thể rõ ràng): analytical balancesố dư bao gồm về phía các anh: balance in your favoursố dư tất cả về phía chúng tôi: balance in our favoursố dư còn lại (chưa nộp): remain balancesố dư cước tầm giá (phải thanh toán): balance of freightsố dư của hạng mục thường xuyên: balance of current accountsố dư của hợp đồng mua: balance of buying contractsố dư của tài khoản: trương mục balancesố dư cuối kỳ: closing balancesố dư cuối kỳ: term-end balancesố dư cuối năm: balance at the kết thúc of the yearsố dư đầu kỳ: opening balancesố dư đầu năm: balance at the beginning of the yearsố dư đến hạn: maturity balancesố dư để không: dormant balancesố dư dồn lại: balance carriedsố dư giữa kỳ: interim balancesố dư khả dụng: available balancesố dư không sinh lãi: idle balancesố dư ghê phí: balance of appropriationsố dư kinh phí: allotment balancesố dư kỳ trước: old balancesố dư lãi: balance of interestsố dư lợi nhuận: balance of profitsố dư lời: profit balancesố dư mậu dịch sản phẩm hóa: merchandise balancesố dư với sang: balance brought forwardsố dư mang sang: balance carriedsố dư sở hữu xuống: balance brought downsố dư mang xuống (để cân đối): balance brought downsố dư thời gian trước (chuyển sang): balance brought forward from last yearsố dư ngân hàng đã điều chỉnh: adjusted ngân hàng balancesố dư nước ngoài hối: foreign balancesố dư nước ngoài hối: balance of exchangesố dư nợ: balance of debtsố dư nợ: balance duesố dư nợ: debit balancesố dư nợ được điều chỉnh: adjusted debit balancesố dư nợ ròng của những khách hàng: customer"s net debt balancesố dư quỹ: fund balancesố dư quỹ: cash balancesố dư quỹ: balance in handsố dư không đúng sót: balance of errorssố dư sang qua: balance brought forwardsố dư sau cùng: final balancesố dư tại ngân hàng: balance at banksố dư trên ngân hàng: bank balancesố dư tại ngân hàng (trong thông tin tài khoản của khách): balance at banksố dư tài khoản: tài khoản balancesố dư thông tin tài khoản vãng lai: balance of current accountsố dư tài sản lưu động: liquid balancesố dư thanh toán: balance of clearingsố dư thanh toán đối ngoại: balance of external paymentssố dư thực tế: actual balancesố dư thực tế: real balancesố dư tiếp theo trang trước: balance brought forwardsố dư chi phí gửi chưa đến nhận, không rút: unclaimed balancesố dư chi phí mặt: cash balancesố dư tiền mặt: liquid balancesố dư chi phí mặt muốn muốn: desired cash balancesố dư tiền mặt thực tế: real cash balancesố dư chi phí mặt về tối thiểu: minimum cash balancesố dư chi phí thực tế: real money balancesố dư toàn bộ: overall balancesố dư bên trên sổ sách: book balancesố dư bên trên tài khoản: ledger balancesố dư trong sổ cái: balance in ledgersố dư trước: previous balancesố dư trương: balance brought forwardsố dư tự do: không lấy phí balancesố dư zê-rô: zero balancesố dư zero (tổng số bên nợ và bên tất cả ngang nhau): zero balancesổ liệt kê số dư trong sổ cái kế toán: balance booksổ nhật cam kết số dư tiền mặt: daily cash balance booksổ số dư tồn kho: balance of stores recordssự cấu thành số dư: composition of balancetác đụng của số dư chi phí thực tế: real balance effectthẩm tra số dư: verification of balancetổng số dư: overall balancemarginphương pháp tổng số dư: gross margin methodsố dư lời ròng: net marginremainderresidualbảng số dưsurplus statementchế độ bớt dần số dưreducing installment systemcó số dưin the blackkhấu hao số dư giảm dầndilution of labourngân sách thu chi cân đối cùng bao gồm số dưbalanced budget with surplus