SỐ DƯ ĐẦU KỲ TIẾNG ANH LÀ GÌ

     

Thuật ngữ giờ đồng hồ anh siêng ngành kế toán thông dụng - Để các bước của bạn được thuận tiện và dễ dàng hơn, bạn không thể thiếu kiến thức về giờ Anh siêng ngành.

Bạn đang xem: Số dư đầu kỳ tiếng anh là gì

Bạn đang xem: Số dư vào đầu kỳ tiếng anh là gì

Đối với ngành kế toán cũng vậy. Sau đây, cửa hàng chúng tôi sẽ tổng hợp danh sách từ vựng giờ đồng hồ anh chuyên ngành kế toán - kiểm toán mà các bạn hay chạm mặt trong nghành này, mong muốn chúng đã giúp các bạn dễ dàng thao tác làm việc trong môi trường kế toán- truy thuế kiểm toán bằng giờ Anh tiện lợi hơn.Bạn vẫn xem: Số dư thời điểm đầu kỳ tiếng anh là gì


*

** Dưới đấy là những trường đoản cú vựng giờ Anh chuyên ngành kế toán thông dụng nhất hiện nay, cùng chúng tôi tìm phát âm qua nhé!

1. Accounting entry: cây viết toán

2. Accrued expenses: giá cả phải trả

3. Accumulated: lũy kế

4. Advanced payments lớn suppliers : Trả trước người bán

5. Advances khổng lồ employees: tạm thời ứng

6. Assets: Tài sản

7. Balance sheet: Bảng phẳng phiu kế toán

8. Bookkeeper: người lập báo cáo

9. Capital construction: tạo cơ bản

10. Cash: tiền mặt

11. Cash at bank: Tiền nhờ cất hộ ngân hàng

12. Cash in hand : Tiền mặt tại quỹ

13. Cash in transit: Tiền vẫn chuyển

14. Check and take over: nghiệm thu

15. Construction in progress: chi phí xây dựng cơ phiên bản dở dang

16. Cost of goods sold: giá vốn buôn bán hàng

17. Current assets: gia tài lưu đụng và đầu tư ngắn hạn

18. Current portion of long-term liabilities: Nợ nhiều năm hạn mang đến hạn trả

19. Deferred expenses: ngân sách chi tiêu chờ kết chuyển

20. Deferred revenue: người tiêu dùng trả tiền trước

21. Depreciation of fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

22. Depreciation of intangible fixed assets: Hoa mòn luỹ kế tài sản cố định và thắt chặt vô hình

23. Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định thuê tài chính

24. Equity & funds: Vốn cùng quỹ

25. Exchange rate differences: Chênh lệch tỷ giá

26. Expense mandate: ủy nhiệm chi

27. Expenses for financial activities: chi tiêu hoạt đụng tài chính

28. Extraordinary expenses: ngân sách bất thường

29. Extraordinary income: thu nhập cá nhân bất thường

30. Extraordinary profit: lợi tức đầu tư bất thường

31. Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng

32. Financial ratios: Chỉ số tài chính

33. Financials : Tài chính

34. Finished goods: sản phẩm tồn kho

35. Fixed asset costs: Nguyên giá chỉ tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

36. Fixed assets: gia tài cố định

37. General và administrative expenses: bỏ ra phí quản lý doanh nghiệp

38. Goods in transit for sale: Hàng gửi đi bán

39. Gross profit: lợi nhuận tổng

40. Gross revenue: doanh thu tổng

41. Income from financial activities: Thu nhập chuyển động tài chính

42. Instruments và tools: Công cụ, quy định trong kho

43. Intangible fixed asset costs: Nguyên giá tài sản cố định và thắt chặt vô hình

44. Intangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt vô hình

45. Intra-company payables: đề nghị trả các đơn vị nội bộ

46. Inventory : mặt hàng tồn kho

47. Investment and development fund: Quỹ đầu tư phát triển

48. Itemize: Mở đái khoản

49. Leased fixed asset costs: Nguyên giá tài sản thắt chặt và cố định thuê tài chính

50. Leased fixed assets: Tài sản cố định thuê tài chính

51. Liabilities: Nợ buộc phải trả

52. Long-term borrowings: Vay lâu năm hạn

53. Long-term financial assets: các khoản đầu tư chi tiêu tài chủ yếu dài hạn

54. Long-term liabilities: Nợ dài hạn

55. Long-term mortgages, collateral, deposits: những khoản thế chấp, cam kết cược, ký kết quỹ nhiều năm hạn

56. Long-term security investments: Đầu tư kinh doanh thị trường chứng khoán dài hạn

57. Merchandise inventory: mặt hàng hoá tồn kho

Bạn đã xem: Thuật ngữ giờ anh siêng ngành kế toán tài chính thông dụng

58. Net profit: lợi tức đầu tư thuần

59. Net revenue: doanh thu thuần

60. Non-business expenditure source: Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp

61. Non-business expenditures: chi sự nghiệp

62. Non-current assets: Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

63. Operating profit: roi từ chuyển động SXKD

64. Other current assets: gia tài lưu động khác

65. Other funds: Nguồn khiếp phí, quỹ khác

66. Other long-term liabilities: Nợ lâu năm khác

67. Other payables: Nợ khác

68. Other receivables: những khoản buộc phải thu khác

69. Other short-term investments: Đầu tư thời gian ngắn khác

70. Owners" equity: nguồn vốn chủ sở hữu

Payables to lớn employees: đề nghị trả công nhân viên

72.

Xem thêm: Cài Đặt Cho Người Phát Triển Samsung, Tùy Chọn Nhà Phát Triển Trên Android Là Gì

Prepaid expenses: ngân sách trả trước

73. Profit before taxes: lợi nhuận trước thuế

74. Profit from financial activities: lợi tức đầu tư từ chuyển động tài chính

75. Provision for devaluation of stocks: Dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng tồn kho

76. Purchased goods in transit: Hàng download đang đi trên đường

77. Raw materials: Nguyên liệu, vật tư tồn kho

78. Receivables: những khoản bắt buộc thu

79. Receivables from customers: bắt buộc thu của khách hàng

80. Reconciliation: : đối chiếu

81. Reserve fund: Quỹ dự trữ

82. Retained earnings: Lợi nhuận không phân phối

83. Revenue deductions: các khoản giảm trừ

84. Sales expenses: ngân sách chi tiêu bán hàng

85. Sales rebates: giảm ngay bán hàng

86. Sales returns: Hàng cung cấp bị trả lại

87. Short-term borrowings: vay mượn ngắn hạn

88. Short-term investments: những khoản chi tiêu tài chủ yếu ngắn hạn

89. Short-term liabilities: Nợ ngắn hạn

90. Short-term mortgages, collateral, deposits---- những khoản rứa chấp, cam kết cược, cam kết quỹ ngắn hạn

91. Short-term security investments: Đầu tư đầu tư và chứng khoán ngắn hạn

92. Stockholders" equity: nguồn vốn kinh doanh

93. Surplus of assets awaiting resolution: tài sản thừa ngóng xử lý

94. Tangible fixed assets: Tài sản cố định hữu hình

95. Taxes và other payables lớn the State budget---- Thuế và các khoản nên nộp công ty nước

96. Total assets: tổng cộng tài sản

97. Total liabilities và owners" equity: tổng số nguồn vốn

98. Trade creditors: đề xuất trả cho tất cả những người bán

99. Treasury stock: cp quỹ

100. Welfare & reward fund: Quỹ khen thưởng với phúc lợi

** Một số từ vựng siêng ngành khi kế toán làm việc với ngân hàng:

1. Trương mục holder: công ty tài khoản

2. Accounts payable: tài khoản nợ phải trả

3. Accounts receivable: tài khoản phải thu

4. Accrual basi: phương thức kế toán dựa trên dự thu – dự chi

5. Amortization: khấu hao

6. Arbitrage: kiếm lợi nhuận chênh lệch

7. Ngân hàng card: thẻ ngân hàng

8. Bond: trái phiếu

9. Boom: sự tăng vọt (giá cả)

10. Capital: vốn

11. Cardholder: chủ thẻ

12. Cash basis: phương pháp kế toán dự bên trên thực thu – thực chi

13. Certificate of deposit: chứng chỉ tiền gửi

14. Clear: thanh toán giao dịch bù trừ

15. Cost of capital: chi phí vốn

16. Crossed cheque: Séc thanh toán giao dịch bằng gửi khoảng

17. Debit balance: số dư nợ

18. Debit: ghi nợ

19. Debt: khoản nợ

20. Deficit: thâm hụt

21. Deposit money: tiền gửi

22. Depreciation: sự giảm giá

23. Dividend: lãi cổ phần

24. Draw: rút

25. Letter of authority: thư ủy nhiệm

26. Non-card instrument: phương tiện thanh toán không sử dụng tiền mặt

27. Statement: sao kê (tài khoản)

28. Treasury bill: kỳ phiếu kho bạc

29. Treasury stock: cổ phiếu ngân quỹ

** Một số trường đoản cú vựng liên quan đến kế toán quản trị: 1. Accounting: Kế Toán

2. General và administrative expenses: đưa ra phí quản lý doanh nghiệp

3. Corporate income tax : Thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp

4. Expenses for financial activities: ngân sách chi tiêu hoạt đụng tài chính

5. Financial ratios : Chỉ số tài chính

6. Long-term borrowings: Vay nhiều năm hạn

7. Auditing: Kiểm toán

8. Tangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

9. Certified public accountant (cpa): kế toán viên công hội chứng (cpa)

10. Issued capital: Vốn vạc hành

11. Working capital: Vốn lưu lại động

12. Carrying cost: chi phí bảo tồn hàng lưu kho

13. Cash discounts: chiết khấu tiền mặt

14. Historical cost principle : chế độ giá gốc

** Các cách làm trong giờ anh tiếp xúc chuyên ngành kế toán:

Cost of goods sold/ cost of sales ( giá vốn hàng cung cấp ) = Opening Inventory + Purchase – Closing Inventory ( áp dụng đối với doanh nghiệp thương mại dịch vụ là công ty yếu)

Mark-up profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Cost of goods sold

Income tax expense = Income tax rate x PBIT

Profit after tax = PBIT – Income tax expense

Gross profit = Sales – cost of goods sold

Margin profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Sales

Purchase = Closing Trade Payable – Opening Trade Receivable + Received Discount + Cash paid to lớn supplier + Contra between trade receivable and trade payable = số dư nợ phải trả vào cuối kỳ – số dư nợ cần trả vào đầu kỳ + những khoản phân tách khấu cảm nhận + các khoản chi phí nợ trả mang đến nhà cung ứng + bù trừ giữa nợ đề nghị thu và nợ phải trả.

Xem thêm: Anh Giờ Nơi Ấy Có Tốt Không Anh Ừ Đi Em Thấy Yên Lòng, Lời Bài Hát Anh Sẽ Ổn Thôi

Carrying amount = Cost – accumulated depreciation = giá bán trị còn sót lại = tổng – khấu hao lũy kế

Cost of manufactured = Opening Work in progress + Sum of production cost – Closing Work in progress

** Các ký kết hiệu viết tắt trong giờ đồng hồ anh giao tiếp chuyên ngành kế toán:

GAAP: Generally Accepted Accounting Principles

IAS: International Accounting Standards

IFRS: International Financial Reporting Standards

IASC: International Accounting Standards Committee

EBIT: earning before interest and tax

EBITDA: earnings before interest, tax, depreciation và amortization

COGS: cost of goods sold

FIFO (First In First Out): phương thức nhập trước xuất trước

LIFO (Last In First Out): cách thức nhập sau xuất trước từ

Bài viết: Thuật ngữ giờ đồng hồ anh chuyên ngành kế toán thông dụng

Để có thể làm tốt hơn trong từng nghành nghề dịch vụ của ngành kế toán, thì ngay bay giờ các bạn cần kim chỉ nan xu hướng cải tiến và phát triển trong sự nghiệp của mình. Mà rất có thể cách xuất sắc và tác dụng nhất cất cánh giờ là ko ngừng nâng cao kiến thức cũng giống như kinh nghiệm làm cho việc của mình qua các khóa đào tạo và giảng dạy kế toán ở các trung tâm.

Chuyên mục: Blog