NHẬU LÀ GÌ

     

Trước hết rất cần được nói rằng nhậu không phải là từ tiến bộ trong giờ đồng hồ Việt và cũng chẳng yêu cầu là tự lóng, nó chính là từ cổ, xuất hiện vài trăm năm nay, thường được dùng trong lời ăn uống tiếng nói từng ngày ở Đàng Trong, tức vùng giáo khu Đại Việt vì chúa Nguyễn kẻ thống trị (từ phía phái nam sông Gianh thức giấc Quảng Bình trở vào miền Nam).


Ngày xưa, nhậu có nghĩa là uống (nước, rượu). Trong từ điển Việt - Latin của Pigneau de Béhaine ghi nhận quan niệm “nhậu nước” (chữ Nôm: