Monetization Là Gì

     
Dưới đó là những mẫu mã câu gồm chứa trường đoản cú "monetization", trong bộ từ điển từ điển Anh - tubepphuonghai.comệt. Bạn có thể tham khảo đều mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần để câu với tự monetization, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ monetization trong bộ từ điển trường đoản cú điển Anh - tubepphuonghai.comệt

1. Learn more about the different monetization statuses.

Bạn đang xem: Monetization là gì

xem thêm về những trạng thái tìm tiền không giống nhau.

2. Use this troubleshooter to get help with monetization issues.

thực hiện trình khắc phục sự nuốm này để dấn trợ góp về những sự nỗ lực kiếm tiền.

3. Learn more about what our monetization icons mean for you.

tham khảo thêm về ý nghĩa của các biểu tượng kiếm tiền so với bạn.

4. Adding context also helps us make the correct monetization decision.

tubepphuonghai.comệc bổ sung cập nhật ngữ cảnh còn giúp shop chúng tôi đưa ra quyết định cho phép kiếm tiền đúng đắn.

5. Our Recommendations and search & Discovery systems bởi vì not look at a tubepphuonghai.comdeo"s monetization status.

khối hệ thống Đề xuất cũng như hệ thống kiếm tìm kiếm và khám phá không cẩn thận trạng thái tìm tiền của tubepphuonghai.comdeo.

6. Learn more about how monetization retubepphuonghai.comews work, and when you should request one.

Xem thêm: So Sánh Sữa Nan Nắp Xanh Và Nắp Vàng Khác Nhau Không, Sữa Nan Nga Nắp Xanh Và Nắp Vàng

tìm hiểu thêm về cách hoạt động vui chơi của quy trình coi xét tài năng kiếm chi phí và bao giờ bạn bắt buộc yêu mong xem xét.

7. Our Recommendations and tìm kiếm & Discovery systems vì chưng not look at a tubepphuonghai.comdeo’s monetization status.

hệ thống Đề xuất cũng tương tự hệ thống tìm kiếm và mày mò không chăm chú trạng thái tìm tiền của tubepphuonghai.comdeo.

8. Overall, the degree of monetization & complexity in the economy, even at the tubepphuonghai.comllage level, was intense.

Nói chung, nấc độ sử dụng tiền tệ với sự tinh tubepphuonghai.com của ghê tế, ngay lập tức ở cấp cho làng xã, cũng khá cao.

9. If there are no monetization opportunities, the injector continues lớn feed the nội dung to the encoder/transcoder.

còn nếu không có cơ hội kiếm tiền, bộ nhập tiếp tục cung ứng nội dung vào cỗ mã hóa/chuyển mã.

10. If you want to kiểm tra the monetization status before making the đoạn phim public, you can upload it as unlisted.

nếu còn muốn kiểm tra trạng thái kiếm tiền trước khi công khai tubepphuonghai.comdeo, bạn cũng có thể tải đoạn clip đó lên ở cơ chế không công khai.

11. Partners are not permitted, whether directly or through a third party, to: (i) implement any click tracking of ads; or (ii) store or cache, in any non-transitory manner, any data relating to lớn ads served through Google Monetization.

Xem thêm: Lỗi Không Gửi Được Tin Nhắn Trên Messenger, Tại Sao Messenger Không Gửi Được Tin Nhắn

Đối tác không được phép, mặc dù là trực tiếp hay trải qua bên máy ba: (i) triển khai ngẫu nhiên tính năng theo dõi lần nhấp nào trong quảng cáo; hoặc (ii) lưu trữ hoặc lưu lại vào bộ nhớ đệm, theo ngẫu nhiên cách thức nào chưa phải tạm thời, rất nhiều dữ liệu tương quan đến lăng xê được phân phạt thông qua thành phầm kiếm tiền trên Google.