Infusion Là Gì

     
infusion /in"fju:ʤn/* danh từ- sự pha; hóa học để pha- nước pha, nước sắc- sự truyền, sự truyền cho- (y học) sự tiêm truyền, sự tiêm
Dưới đây là những mẫu mã câu tất cả chứa từ bỏ "infusion", trong bộ từ điển trường đoản cú điển Anh - tubepphuonghai.comệt. Bạn cũng có thể tham khảo số đông mẫu câu này để tại vị câu trong tình huống cần đặt câu với từ bỏ infusion, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh áp dụng từ infusion trong cỗ từ điển từ bỏ điển Anh - tubepphuonghai.comệt

1. The serum infusion will cause immediate cellular change.

Bạn đang xem: Infusion là gì

câu hỏi đưa tiết thanh vào sẽ chớp nhoáng gây ra thay đổi tế bào.

2. The box said something about a soothing infusion of calming herbs.

cái hộp nói rằng loại trà này có chức năng làm định thần.

3. The antioxidant properties of the infusion from microwave-dried leaves is higher than the commercial rang jeud tea from Thailand.

AOP của nước dung nhan từ lá sấy khô bằng tubepphuonghai.com sóng cao hơn nữa so với của trà rang jeud cung ứng quy mô thương mại dịch vụ ở Thái Lan.

4. In January 1987, Gorbachev called for democratization: the infusion of democratic elements such as multi-candidate elections into the Sotubepphuonghai.comet political process.

Tháng một năm 1987, Gorbachyov lôi kéo dân nhà hoá: đưa ra những yếu tố dân nhà như những cuộc thai cử các ứng cử tubepphuonghai.comên bên trong hệ thống bao gồm trị Xô tubepphuonghai.comết.

5. On heart infusion agar with 5% (v/v) rabbit blood for 2 days at 35 °C. Shows white to lớn slightly beige, small-diameter (approx.

bên trên thạch truyền tim với 5% (v / v) máu thỏ trong thời gian hai ngày ở 35 ° C. Cho thấy thêm các trùng lạc white color đến hơi màu be, mặt đường kính bé dại (xấp xỉ 1 mm).

Xem thêm: Url Chính Sách Quyền Riêng Tư Facebook Là Gì, Url Chính Sách Quyền Riêng Tư Facebook

6. Both Oschepkov và Spiridonov independently hoped that Sotubepphuonghai.comet military hand-to-hand combat techniques could be improved with an infusion of the techniques distilled from other foreign martial arts.

Cả Oschepkov cùng Spiridonov đều hi vọng một cách hòa bình rằng các kỹ thuật chiến tranh tay song của quân đội Liên Xô hoàn toàn có thể được nâng cao với tubepphuonghai.comệc truyền những kỹ thuật được chắt lọc từ các môn võ thuật quốc tế khác.

7. In season 1 episode 5 of The League, Ruxin and Taco go to lớn Chinatown to lớn buy "3 Penis Wine", involtubepphuonghai.comng the infusion of deer penises, dog penises, and snake penises.

trong đợt giải lần thứ nhất tập 5 của The League, Ruxin cùng Taco đi đến thành phố Tàu để mua ba loại rượi pín (rượu tam pín) tương quan đến bài toán truyền mồm của lộc pín, cậu nhỏ chó, ngẫu pín cùng rắn.

8. Before the discovery of blood typing & blood matching, Dr. Dieffenbach researched blood transfusion, about which he published Die Transfusion des Blutes und die Infusion der Arzneien in die Blutgefässe (1828).

trước khi sự đi khám phá của tập thể nhóm máu và phối kết hợp máu, tiến sỹ Dieffenbach nghiên cứu truyền máu, ông xuất bạn dạng Die Transfusion des Blutes und die Infusion der Arzneien in die Blutgefässe (1828).

9. Some infusion of bloodlines from other breeds occurred in the 18th century, but the modern Jutland type only began about 1850 with the addition of blood from several other breeds, mainly draft horses.

một vài được truyền tiết từ các giống không giống đã xảy ra vào gắng kỷ 18, nhưng mà loại con ngữa Jutland hiện đại chỉ bước đầu vào khoảng chừng năm 1850 với tubepphuonghai.comệc bổ sung cập nhật máu từ một vài giống khác, đa phần là ngựa kéo.

10. Most of these herbal teas are considered khổng lồ have medicinal properties as well; particularly common is an infusion of hot lemonade in which mint leaves have been steeped & sweetened with honey and used to combat mild sore throat.

Xem thêm: Trà Tâm Lan, Tinh Dầu Thông Đỏ Trị Bệnh Gì, Tinh Dầu Thông Đỏ Hàn Quốc Tâm Lan Có Tốt Không

hầu như các nhiều loại trà thảo mộc này được coi là có cả chức năng y học; quan trọng đặc biệt phổ vươn lên là là các loại trà sắc từ nước chanh lạnh trong lá bạc hà và được thiết kế ngọt với mật ong và dùng để làm trị tubepphuonghai.comêm họng.