Get by on là gì

     
Nghĩa rộng:

Chỉ tạm đủ về tiền (câu 1); hoặc chỉ có tác dụng được quá trình của mình ở tại mức tạm gật đầu được (câu 2) – to just barely manage, financially (sentence 1) or with one’s work or responsibilities (sentence 2)

Tiếng Việt có các dùng tương tự:

Đủ sống, chỉ vừa đủ sống, tàm tạm, tạm bợ ổn…

Ví dụ: