Unit 6 lớp 11 skills

     

1. A. Match the words with the pictures and answer the question. (Ghép các từ và tranh tiếp sau đây cho phù hợp, kế tiếp trả lòi câu hỏi.)


*

b. What is the common cause of all the disasters depicted in the pictures above. (Nguyên nhân chung của các thảm hoạ được biểu hiện trong tranh là gì?)


2. Professor Linn is talking to lớn a class of grade 11 students about global warming Listen lớn the talk & choose the best answers.

Bạn đang xem: Unit 6 lớp 11 skills


(Giáo sư đang thủ thỉ với học sinh lớp 11 về hiện tượng nóng dần lên toàn cầu. Nghe bài rỉ tai và chọn hầu như câu trả lời đúng nhất)


https://tubepphuonghai.com/wp-content/uploads/2019/01/Lop-11-moi.unit-6.Listening.2.-Professor-Linn-is-talking-to-a-class-of-grade-11-students-about-global-warming-Listen-to-the-talk-and-choose-the-best-answers.mp3
*

Tạm dịch:

1. Câu nào dưới đây KHÔNG được đề cập trong cuộc nói chuyện?A. Nóng lên trái đất là gì.B. Tại sao gây ra sự tăng cao lên toàn cầu.C. Ảnh hưởng của việc nóng lên toàn cầu.D. Làm rứa nào để làm giảm sự nóng dần lên toàn cầu.

2. Mục tiêu chính của bài giảng của gs Linn là gì?A. Có tác dụng cho học sinh hiểu được sự nóng dần lên toàn cầu.B. Để có tác dụng cho học sinh hiểu rằng đó là trách nhiệm của bọn họ để sút sự tăng cao lên toàn cầu.C. Để giúp học viên hiểu được khí bên kính là gì.D. Để làm cho cho học sinh hiểu rằng sự rét lên toàn cầu dẫn mang lại các mô hình thời máu thảm khốc.

3. Có bao nhiêu nguồn thải khí nhà kính nhưng mà GS. Linn nói đến?A. MộtB. HaiC. BaD. Bốn

4. Có bao nhiêu người hoàn toàn có thể phải chịu ảnh hưởng của sự nóng lên toàn cầu?A. Một triệu người.B. Hàng ngàn người.C. Hàng trăm triệu người.D. 20-30% dân số thế giới.

5. Theo cuộc nói chuyện này, bước đầu tiên để làm cho gì để giúp đỡ giảm sự nóng lên toàn cầu?A. Để có không ít thông tin về chủ đề.B. đổi khác lối sống của bạn.C. Để thông báo cho người khác về chủ đề.D. Để truyền cảm giác cho fan khác cố đổi.


Audio Script:

Hi, everybody. In my talk today, I"ll discusss global warming, and its causes and effects on our lives. I hope you can all understand that it’s everyone"s duty lớn help reduce global warming right now.

You all know that global warming is the rise in the average temperature of the earth due khổng lồ the increase of greenhouse gases such as carbon dioxide, carbon monoxide, methane, and water vapour. Climate scientists now believe that humans are mainly responsible for this. The burning of fossil fuels such as coal, oil, và natural gas. And the cutting down of large areas of forests have contributed to the emission of a large amount of harmful gases into the atmosphere in recent years. The thick layer of these gases traps more heat from the sun, which leads lớn the increase in the earth"s temperature.

Global warming results in climate change và catastrophic weather patterns such as heat waves, Hoods, droughts and storms, which can affect human lives. Hundreds of millions of people may suffer from famine, water shortages, and extreme weather conditions if we vị not reduce the rate of global warming. This could also result in a 20-30% loss of animal and plant species.

Being well-informed about the effects of global warming is the first important step towards solving this problem. You"ll be more willing to lớn change your lifestyle if you understand the impact of global warming. Moreover, you"ll be able to inform others và inspire change.


Dịch Script:

Chào các người. Trong bài nói chuyện của tôi hôm nay, tôi sẽ đàm đạo về sự nóng dần lên toàn cầu, các tại sao và ảnh hưởng của nó đối với cuộc sống của chúng ta. Tôi hi vọng tất cả các bạn đều hiểu rằng trách nhiệm của mọi bạn là giúp bớt sự rét lên trái đất ngay bây giờ.

Bạn đều biết rằng sự lạnh lên toàn cầu là sự gia tăng nhiệt độ vừa phải của trái đất vị sự gia tăng các khí nhà kính như carbon dioxide, carbon monoxide, khí mê-tan với hơi nước. Các nhà khoa học khí hậu hiện thời tin rằng con chủ nhân yếu phụ trách về điều này. Câu hỏi đốt các nhiên liệu hóa thạch như than đá, dầu mỏ, cùng khí từ nhiên. Và câu hỏi cắt giảm những khu rừng rộng lớn đã đóng góp phần phát thải một lượng to khí ô nhiễm và độc hại vào bầu khí quyển một trong những năm ngay sát đây. Những tầng lớp dày nhận nhiệt nhiều hơn nữa từ phương diện trời, dẫn mang đến sự ngày càng tăng nhiệt độ của trái đất.

Hậu quả của việc nóng lên trái đất dẫn mang đến sự chuyển đổi khí hậu và những kiểu thời tiết hà khắc như sóng thần, anh em lụt, hạn hán và bão, tất cả thể ảnh hưởng đến cuộc sống của nhỏ người. Hàng nghìn triệu người có thể bị nàn đói, háo nước và đk thời tiết rất đoan nếu chúng ta không làm giảm xác suất ấm lên toàn cầu. Điều này cũng rất có thể dẫn mang đến mất 20-30% những loài động vật hoang dã và thực vật.

Được thông tin không thiếu về tác động ảnh hưởng của sự nóng lên toàn cầu là bước đầu tiên tiên đặc biệt để xử lý vấn đề này. Các bạn sẽ sẵn sàng chuyển đổi lối sống của mình nếu bạn hiểu được tác động của sự nóng dần lên toàn cầu. Rộng nữa, bạn sẽ có thể thông báo cho người khác với tạo xúc cảm cho sự cố kỉnh đổi.

Xem thêm: Giải Sbt Hóa 8 Sgk - Giải Bài Tập Hóa Học 8, Hóa 8


3. Listen to the talk again & answer the questions. (Nghe lại bài thì thầm và trả lời câu hỏi.)


*

Hướng dẫn giải:

1. Carbon dioxide, carbon monoxide, methane, water vapour.

2. The thick layer of the greenhouse gases traps more heat from the sun leading to lớn the increase of the temperature on the earth.

3. Heat waves, floods, droughts & storm surges.

4. Famine, water shortages, extreme weather conditions and a 20-30% loss of anima. Và plant species.

5. When you have a lot of information about the topic, you’ll be more willing lớn change your lifestyle và you"ll be able lớn inform others và inspire change.


Tạm dịch:

1. Theo GS. Linn, khí nhà kính là gì?Carbon dioxide, carbon monoxide, mêtan, khá nước.

2. Điều gì dẫn đến sự gia tăng nhiệt độ?Lớp dày của khí bên kính dìm nhiệt nhiều hơn thế từ phương diện trời dẫn mang đến sự tăng thêm nhiệt độ bên trên trái đất.

3. Những mô hình thời tiết khắt khe nào được đề cập mang đến trong cuộc nói chuyện?Sóng thần , bè phái lụt, hạn hán và bão.

4. Các quy mô thời ngày tiết thảm khốc hoàn toàn có thể mang lại rất nhiều gì?Nạn đói, thiếu nước, điều kiện thời tiết rất đoan và mất 20-30% những loài động vật và thực vật.

5. Vì sao cần nên được thông tin không thiếu về chủ đề?Khi bạn có không ít thông tin về chủ đề này, các bạn sẽ sẵn sàng biến đổi lối sống của mình hơn và bạn sẽ có thể thông báo cho người khác với tạo cảm giác cho sự nạm đổi.


4. Work in groups. Discuss if the weather patterns in Viet nam have changed over the last ten years. Provide some examples. Then report the results lớn the class.


(Làm bài xích tập theo nhóm. Bàn thảo xem vào 10 năm qua những kiểu khí hậu ở vn có đổi khác không. Cho ví dụ, tiếp nối trình bày tác dụng trước cả lớp.)


Hướng dẫn giải:

Over the last ten years, there have been noticeable changes in Vietnam"s climate due khổng lồ the rise in temperatures & sea level. It is hotter & hotter & the temperatures reach 40c or even over. Summer rainfall has declined, causing droughts in many areas, for example in central and central highland provinces. In rainny season, the levels of flooding & storms have increased rapidly. They are often unpredictable. The most vulnerable areas are quang Binh, quang quẻ Tri, chiến bại Thien Hue, quang Ngai, Phu Yen.

Xem thêm: Bài 8 Vật Lý 10 Kết Nối Tri Thức Bài 8: Chuyển Động Biến Đổi


Tạm dịch:

Trong 10 năm qua, đã tất cả những đổi khác đáng chăm chú trong khí hậu việt nam do sự gia tăng nhiệt độ cùng mực nước biển. Trời nóng hơn và nóng rộng và ánh sáng đạt 40c hoặc thậm chí còn hơn. Lượng mưa ngày hè đã giảm, gây nên hạn hán ở nhiều vùng, ví dụ ở các tỉnh miền trung và Tây Nguyên. Vào mùa mưa, cường độ ngập lụt và bão đã tăng nhanh. Bọn chúng thường quan trọng đoán trước. Các vùng dễ bị tổn thương độc nhất là Quảng Bình, Quáng Trị, quá Thiên Huế, Quảng Ngãi, Phú Yên.