Dự Giờ Tiếng Anh Là Gì

     

Ngày công ty giáo việt nam 20/11 đã tới đây rồi.Bạn đang xem: Dự giờ tiếng anh là gì

hôm nay hãy cùng FreeTalk English khám phá nhữngtừ vựng tiếng Anh siêng ngành giáo dục và đào tạo nhé!

Bạn cũng có thể dựa vàotừ vựng giờ Anh siêng ngành giáo dụcdưới đây đểgiới thiệu về nghề giáo bởi tiếng Anh, haykể mang lại một người bạn nước ngoài nào kia về giáo viên hay ngôi ngôi trường mà các bạn đã/đang/sẽ theo học.

Ngoàitừ vựng hiếm hoi về giáo dục, bài viết này sẽ cung ứng nhữngcụm từ tiếng Anh về giáo dục.

Cụm từ tiếng Anh về giáo dụccũng cónhiều cụm từ đồng nghĩa tương quan kháccó thể gắng thế. Cùng tò mò nhé!
Bạn đang xem: Dự giờ tiếng anh là gì

*Xem thêm: Folder Là Gì - Cách Đặt Tên Tệp, Tổ Chức Thư Mục Hiệu Quả Nhất

FreeTalk English - giờ đồng hồ Anh tiếp xúc trực tuyến. Nói được giờ Anh chỉ sau 63 ngày. Đăng kí nhấn kiểm tra trình độ miễn chi phí tại:https://tubepphuonghai.com/

Ministry of education /ˈmɪnɪstri əv ˌedʒuˈkeɪʃn/: bộ giáo dụcteacher /ˈtiːtʃər /: thầy côClassroom teacher /ˈklæsruːm ˈtiːtʃər/: giáo viên đứng lớpTrain /treɪn/

Training /ˈtreɪnɪŋ /: đào tạo

Student /ˈstjuːdənt/: sinh viênPupil /ˈpjuːpl/: học sinhTeacher training /ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ /: huấn luyện và đào tạo giáo viênDistance education /ˈdɪstəns ˌedʒuˈkeɪʃn /: huấn luyện và đào tạo từ xaVocational training /voʊˈkeɪʃənl ˈtreɪnɪŋ /: huấn luyện và đào tạo nghềClass management /klæs ˈmænɪdʒmənt /:điều hành lớp họcAcademic transcript /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt /

Grading schedule /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /

Results certificate /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət /

bảng điểm

Certificate /sərˈtɪfɪkət /

Completion certificate /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət /

Graduation certificate/ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət /

bằng, chứng chỉ

Qualification /ˌkwɑːlɪfɪˈkeɪʃn/: bởi cấpCredit mania /ˈkredɪt ˈmeɪniə /

Credit-driven practice /ˈkredɪt ˈdrɪvn ˈpræktɪs /

bệnh thành tích

Write /raɪt/, develop /dɪˈveləp/: soạn (giáo trình)Professional development /prəˈfeʃənl dɪˈveləpmənt /:phát triển siêng mônDistrict department of education /ˈdɪstrɪkt dɪˈpɑːrtmənt əv ˌedʒuˈkeɪʃn /:phòng giáo dụcTeaching /ˈtiːtʃɪŋ / staff room /stæf ruːm /: phòng ngủ giáo viênDepartment of studies /dɪˈpɑːrtmənt əv ˈstʌdiz/: chống đào tạoHall of fame /hɔːl əv feɪm /: chống truyền thốngProvincial department of education /prəˈvɪnʃl dɪˈpɑːrtmənt əv ˌedʒuˈkeɪʃn/:sở giáo dụcEducation inspector /ˌedʒuˈkeɪʃn ɪnˈspektər /:thanh tra giáo dụcA plethora of sources /ə ˈplɛθərə ɒv ˈsɔːsɪz/:vô số những nguồn tứ liệuAbolish /əˈbɒlɪʃ/, erase /ɪˈreɪz/, eradicate /ɪˈrædɪkeɪt/: xoá bỏ/ huỷ bỏAccredit /əˈkrɛdɪt/ Accreditation /əˌkrɛdɪˈteɪʃən/: kiểm định chất lượngArray of archived documents /əˈreɪ ɒv ˈɑːkaɪvd ˈdɒkjʊmənts/: một dãy những tư liệu lưu lại trữSocialization of education /ˌsoʊʃələˈzeɪʃn əv ˌedʒuˈkeɪʃn/:xã hội hóa giáo dụcComplementary education /ˌkɑːmplɪˈmentri ˌedʒuˈkeɪʃn / :bổ túc văn hóaResearch report /rɪˈsɜːrtʃ rɪˈpɔːrt/, paper /ˈpeɪpər/, article /ˈɑːrtɪkl /: report khoa họcCut class /kʌt klæs/ (v): trốn họcPlay truant / pleɪ ˈtruːənt/(v) :trốn họcComplementary education /ˌkɑːmplɪˈmentri ˌedʒuˈkeɪʃn /: bổ túc văn hóaColleges /ˈdʒuːniər ˈkɑːlɪdʒ/: ngôi trường cao đẳngCandidate-doctor of science /ˈkændɪdət ˈdɑːktər əv ˈsaɪəns /:Phó Tiến sĩService education /ˈsɜːrvɪs ˌedʒuˈkeɪʃn /: trên chứcPost-graduate courses / poʊst ˈɡrædʒuət kɔːrsɪs/: phân tích sinh37. Lesson /lesn/, unit /ˈjuːnɪt/:bài họcExercise /ˈeksərsaɪz /; task /tæsk /, activity /ækˈtɪvəti /: bài bác tậpDrop out (of school) /drɑːp aʊt:học sinh vứt họcMark /mɑːrk /; score /skɔː /:chấm bài, chấm thiSyllabus /ˈsɪləbəs /(pl. Syllabuses): chương trình (chi tiết)Curriculum /kəˈrɪkjələm/(pl. Curricula): công tác (khung)Subject group /ˈsʌbdʒɪkt ɡruːp/,

subject section /ˈsʌbdʒɪkt ˈsekʃn /

bộ môn

Subject head /ˈsʌbdʒɪkt hed/: nhà nhiệm bộ môn (trưởng bộ môn)Request for leave (of absence /ˈæbsəns/) /rɪˈkwest fər liːv /: solo xin nghỉ ngơi (học, dạy)Plagiarize /ˈpleɪdʒəraɪz/, plagiarism /ˈpleɪdʒərɪzəm/: đạo vănTeaching aids /ˈtiːtʃɪŋ eɪdz/: vật dụng dạy họcPass (an exam) /pæs/: đỗClass observation /klæs ˌɑːbzərˈveɪʃn /: dự giờTake /teɪk/, sit an exam /sɪt ən ɪɡˈzæm/: dự thiRealia /reɪˈɑːliə /: giáo cố kỉnh trực quanCourse ware /kɔːrs wer /: giáo trình năng lượng điện tửTutor /tuːtər/: gia sư dạy thêm
Xem thêm: Những Cầu Chúc 20 10 Cho Người Yêu, Bạn Gái Ngọt Ngào Và Lãng Mạn

*

FreeTalk English - giờ Anh giao tiếp trực tuyến. Nói được tiếng Anh chỉ sau 63 ngày. Đăng kí dìm kiểm tra chuyên môn miễn giá thành tại:https://tubepphuonghai.com/

Visiting lecturer /ˈvɪzɪtɪŋ ˈlektʃərər /

Visiting teacher /ˈvɪzɪtɪŋ ˈtiːtʃər/

cô giáo thỉnh giảng

Homework /ˈhoʊmwɜːrk /: bài tập về nhàLesson plan /; ˈlesn plæn/: giáo ánBirth certificate /bɜːrθ sərˈtɪfɪkət/: giấy khai sinhConduct /kənˈdʌkt /: hạnh kiểmheadmaster /ˌhedˈmæstər /

headmistress /ˌhedˈmɪstrəs/

hiệu trưởng

School records /skuːl ˈrekərd/

Academic records /ˌækəˈdemɪk ˈrekərd/

School record book /skuːl ˈrekərd bʊk/

học tập bạ

Materials /məˈtɪriəlz/: tài liệuPerformance /pərˈfɔːrməns /: học lựcTerm /tɜːrm / (Br)

Semester /sɪˈmestər/ (Am)

học tập kỳ

Teacher training workshop /ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ ˈwɜːrkʃɑːp/

Conference /ˈkɑːnfərəns/

hội thảo chiến lược giáo viên

Campus /ˈkæmpəs/: khuôn viên trườngTest /test /, testing /ˈtestɪŋ/: kiểm traHall of residence /hɔːl əv ˈrezɪdəns / (Br)

Dormitory /ˈdɔːrmətɔːri/ (dorm /dɔːrm/, Am)

cam kết túc xá

Skill /skɪl/: kỹ năngGraduation ceremony /ˌɡrædʒuˈeɪʃn ˈserəmoʊni/: lễ xuất sắc nghiệpCertificate presentation /sərˈtɪfɪkət priːzenˈteɪʃn/: lễ phạt bằngBreak / breɪk/; recess /rɪˈses/: nghỉ ngơi giải lao (giữa giờ)Summer vacation /ˈsʌmər vəˈkeɪʃn /: ngủ hèExtra curriculum /ˈekstrə kəˈrɪkjələm/: nước ngoài khóaEnroll /ɪnˈroʊl /, enrolment /ɪnˈroʊlmənt /:số lượng học viên nhập họcEnrollment /ɪnˈroʊlmənt /: nhập họcBest students’ contest /best ˈstuːdnts ˈkɑːntest /: thi học viên giỏiUniversity/college entrance exam /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /ˈkɑːlɪdʒ ˈentrəns ɪɡˈzæm /: thi tuyển chọn sinh đại học, cao đẳngHigh school graduation exam /haɪ skuːl ˌɡrædʒuˈeɪʃn ɪɡˈzæm /: thi tốt nghiệp THPTFinal exam /ˈfaɪnl ɪɡˈzæm /: thi xuất sắc nghiệpObjective kiểm tra /əbˈdʒektɪv test/: thi trắc nghiệmSubjective demo /səbˈdʒektɪv test/: thi từ luậnCandidate /ˈkændɪdət /: thí sinhPractice /ˈpræktɪs/, hands-on practice /hændz ɑːn ˈpræktɪs/: thực hànhPracticum /ˈpræktɪsʌm /: thực tập (của giáo viên)Integrated /ˈɪntɪɡreɪtɪd/, integration /ˌɪntɪˈɡreɪʃn/: tích hợpNursery school /ˈnɜːrsəri skuːl/: mầm nonKindergarten /ˈkɪndərɡɑːrtn/: mẫu giáoPrimary /ˈpraɪmeri /

elementary /ˌelɪˈmentri /(school /skuːl /);

primary education /ˈpraɪmeri ˌedʒuˈkeɪʃn/

tiểu học

Lower secondary school /ˈloʊər ˈsekənderi skuːl /

middle school /ˈmɪdl skuːl /

junior high school /ˈdʒuːniər haɪ skuːl /: trung học tập cơ sở

Upper-secondary school /ˈʌpər ˈsekənderi skuːl/

high school /haɪ skuːl/

secondary education /ˈsekənderi ˌedʒuˈkeɪʃn/

trung học phổ thông

Day school /deɪ skuːl/: trường buôn bán trúState school /steɪt skuːl/: trường công lậpBoarding school /ˈbɔːrdɪŋ skuːl /: ngôi trường nội trúPrivate school /ˈpraɪvət skuːl/: trường tư thụcFail (an exam) /feɪl /: trượtOptional /ˈɑːpʃənl /: tự chọnElective /ɪˈlektɪv/: tự chọn bắt buộcUniversity /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti/: Đại họcPh.D. (doctor of philosophy /ˈdɑːktər əv fəˈlɑːsəfi /),

doctor /ˈdɑːktər /: tiến sĩ

Master /ˈmæstər /: thạc sĩĐối với hiệu quả học tập:

A: Excellent /ˈɛksələnt/ - giỏi

B: Good /gʊd/ - khá

C: Average /ˈævərɪʤ/ - Trung bình

D: Below average /bɪˈləʊ ˈævərɪʤ/ - trung bình yếu

F: Poor/Weak /pʊə/ /wiːk/- yếu

Đối với hạng giỏi nghiệp:

Pass /pæs /: trung bình

Strong pass /strɒŋ pɑːs/: vừa đủ khá

Credit /ˈkredɪt/: khá

Distinction /dɪˈstɪŋkʃn/: giỏi

High distinction /haɪ dɪˈstɪŋkʃn/: xuất sắc

Full-time /fʊl-taɪm/ chủ yếu quyPart-time /pɑːt-taɪm/ Vừa làm vừa họcDistance learning /ˈdɪstəns ˈlɜːnɪŋ/ học tập từ xaGuided self-learning /ˈgaɪdɪd sɛlf-ˈlɜːnɪŋ/ tự học có hướng dẫn

Mong rằng từ vựng giờ đồng hồ Anh chuyên ngành giáo dục khiến cho bạn hiểu rộng vềngành giáo dụccũng như có thêm vào cho mìnhnhững tự vựng, nhiều từ giờ đồng hồ Anh về giáo dục đào tạo nhé!

FreeTalk English - giờ Anh tiếp xúc trực tuyến. Nói được giờ đồng hồ Anh chỉ với sau 63 ngày. Đăng kí nhấn kiểm tra chuyên môn miễn tầm giá tại:https://tubepphuonghai.com