Đoạn Trích Lục Vân Tiên Cứu Kiều Nguyệt Nga

     

Lục Vân Tiên cứu vớt Kiều Nguyệt Nga (trích Hồi 3 “Truyện Lục Vân Tiên”)

Việt phái mạnh / Lớp 9 » Nguyễn Đình ChiểuNội dungVân Tiên ghé lại mặt đàng,Bẻ cây có tác dụng gậy nhằm mục đích làng xông vô.Kêu rằng: “Bớ đảng hung đồ,Chớ quen có tác dụng thói hồ đồ<1> sợ hãi dân.”Phong Lai<2> phương diện đỏ phừng phừng:“Thằng làm sao dám tới lẫy lừng<3> vào đây.Trước gây câu hỏi dữ trên mầy<4>,Truyền quân bốn phía tủ vây bịt bùng.”Vân Tiên tả bỗng hữu xông<5>,Khác làm sao Triệu Tử phá vòng Đương Dang<6>.Lâu la tứ phía đổ vỡ tan,Đều quăng gươm giáo tìm đàng chạy ngay.Phong Lai trở chẳng kịp tay,Bị Tiên một gậy thác rày thân vong<7>.Dẹp rồi người quen biết kiến chòm om,Hỏi: “Ai tỉ ti ở trong xe này?”Thưa rằng: “Tôi thiệt người ngay,Sa cơ nên mới lầm tay hung đồ.Trong xe cộ chật nhỏ nhắn khôn phô<8>,Cúi đầu trăm lạy cứu cô tôi cùng.”Vân Tiên nghe nói đụng lòng,Đáp rằng: “Ta đang trừ dòng lâu la.Khoan khoan ngồi đó chớ ra,Nàng là phận gái, ta là phận trai.Tiểu thơ đàn bà nhà ai,Đi đâu yêu cầu nỗi với tai bất kì<9>?Chẳng tuyệt tên chúng ta là chi?Khuê môn phận gái<10> câu hỏi gì mang lại đây?Trước sau không hãn dạ nầy<11>,Hai phụ nữ ai tớ ai thầy nói ra?”Thưa rằng: “Tôi Kiều Nguyệt Nga,Con này tì tất<12> thương hiệu là Kim Liên.Quê nhà tại quận Tây Xuyên,
Cha làm cho tri bao phủ ở miền Hà Khê.Sai quân lấy bức thơ về,Rước tôi thông qua đó định bề nghi gia.Làm nhỏ đâu dám cãi cha,Ví dầu ngàn dặm đường xa cũng đành.Chẳng qua là việc bất bình<13>,Hay vầy<14> cũng chẳng đăng trình<15> làm chi.Lâm nguy chẳng chạm chán giải nguy,Tiết trăm năm cũng bỏ đi một hồi<16>.Trước xe quân tử<17> trợ thì ngồi,Xin mang đến tiện thiếp lạy rồi sẽ thưa.Chút tôi<18> liễu yếu hèn đào thơ<19>,Giữa con đường lâm đề nghị bụi dơ đã phần<20>.Hà Khê qua này cũng gần,Xin theo cùng thiếp thường ơn mang đến chàng.Gặp phía trên đương lúc giữa đàng,Của tiền chẳng có, bội bạc vàng cũng không.Gẫm câu báo đức thù công<21>,Lấy bỏ ra cho phỉ<22> tấm lòng thuộc ngươi”.Vân Tiên nghe nói ngay tắp lự cười:“Làm ơn há dễ trông tín đồ trả ơn.Nay đà rõ đặng mối cung cấp cơn,Nào ai tính thiệt so hơn có tác dụng gì.Nhớ câu con kiến nghĩa bất vi<23>,Làm bạn thế ấy cũng phi anh hùng”.

Bạn đang xem: đoạn trích lục vân tiên cứu kiều nguyệt nga


<1> hồ nước đồ: lơ mơ ko rõ, thiếu căn cứ rõ ràng. Ở phía trên chỉ thói làm càn, không chính đáng.<2> Phong Lai: tên của kẻ cố đầu đàn cướp.<3> Lẫy lừng: vang dội, lừng danh, mọi nơi số đông biết. Ở đây dùng nghĩa cổ, tức là dữ dội, hung hăng khiến sự.<4> Mầy: mày (tiếng miền Nam).<5> Tả tự dưng hữu xông (hữu xung): đánh vào mặt trái, xông thẳng bên phải, ý nói thế chủ động tung hoành khi lâm trận.<6> Triệu Tử phá vòng Đương Dang (Đương Dương): Triệu Vân, tên chữ là Tử Long, một tướng trẻ của giữ Bị thời Tam Quốc. Khi lưu giữ Bị bị quân Tào đánh đuổi, chạy mang đến Đương Dương (nay nằm trong tỉnh hồ nước Bắc, Trung Quốc), buộc phải bỏ cả vk con chạy về phía nam. Triệu Vân 1 mình phá vòng vây của Tào Tháo, đảm bảo A Đẩu, con bé dại của lưu giữ Bị.<7> Thân vong: ý nói chết chầu ông vải (thân: thân xác, vong: mất).<8> Khôn phô: nặng nề nói, nặng nề mà phân bua được hết.<9> mang tai bất kì: bất ngờ, thình lình gặp gỡ tai nạn.<10> Khuê môn: cửa phòng của bạn con gái. Khuê môn phận gái: phận bọn bà đàn bà ở vùng phòng the, ko đi ra ngoài – theo luân lí phong loài kiến ngày xưa.<11> chưa hãn dạ này (tiếng miền Nam): lòng này không tỏ, không biết chắc chắn là (hãn: rõ)<12> Tì tất: nô lệ gái.

Xem thêm: Tìm Hệ Số Góc Của Tiếp Tuyến, Viết Phương Trình Tiếp Tuyến Khi Biết Hệ Số Góc

<13> Sự bất bình: vấn đề không bình thường, rủi ro xảy ra ngoài ý ước ao của mình, ý nói ngạc nhiên bị lũ cướp bắt.<14> giỏi vầy (tiếng miền Nam): biết như thế này.<15> Đăng trình: lên lối đi xa.<16> Ý cả câu: dòng trinh tiết, phẩm giá chỉ mà cô gái giữ gìn cả một đời thốt nhiên chốc bị phá hỏng.<17> Quân tử: giờ người thiếu phụ tôn điện thoại tư vấn người con trai có tài, có đức thời xưa.<18> Chút tôi: dòng tôi nhỏ tuổi bé, một cách nói từ tốn để chỉ mình khi xưng hô với những người khác.<19> Liễu yếu hèn đào thơ: nói thể chất của thiếu nữ mềm mại, yếu đuối ớt.<20> Đã phần: đang là phần của tôi, ý nói thân đường gặp mặt phải bọn cướp, lâm vào thực trạng xấu.<21> Báo đức thù công: báo trả ơn đức, đền rồng đáp công lao.<22> Phỉ: thoả đáng, xứng đáng, thoả lòng.

Xem thêm: Soạn Bài Lập Dàn Ý Bài Văn Tự Sự, Dàn Bài Văn Tự Sự

<23> con kiến nghĩa bất vi: thấy bài toán nghĩa ko làm. Cả hai câu thơ ý nói thấy câu hỏi nghĩa mà bỏ qua mất không làm cho thì không hẳn là bạn anh hùng.