CÔNG CỤ DỤNG CỤ TIẾNG ANH LÀ GÌ

     

Kế toán – truy thuế kiểm toán là một trong những ngành mong muốn tuyển dụng cao nhất hiện nay, tuy nhiên yêu mong tuyển dụng ngành này của các công ty, tập đoàn lớn cũng tương đối khắt khe với tiếng anh chăm ngành kế toán kiểm toán là giữa những kỹ năng cần mà chúng ta ứng viên phải nắm vững nếu muốn làm việc và thăng tiến trong môi trường xung quanh hội nhập quốc tế.


*

Tổng thích hợp 100 thuật ngữ giờ đồng hồ anh chăm ngành kế toán kiểm toán

Trong nội dung bài viết này, tubepphuonghai.com sẽ tổng hợp 100 thuật ngữ tiếng anh siêng ngành kế toán truy thuế kiểm toán theo bảng chữ cái, hy vọng sẽ giúp chúng ta học từ bỏ vựng chuyên ngành một phương pháp có khối hệ thống hơn.

Thuật ngữ A

Accounting entry /ə’kauntiɳ ‘entri/: cây bút toán Accumulated /ə’kju:mjuleit/: Lũy kế Accrued expenses /iks’pens/: giá thành phải trả Advanced payments to suppliers : Trả trước người cung cấp Assets /’æsets/: gia sản Advances lớn employees: nhất thời ứng

Thuật ngữ B

Bookkeeper /’bukki:pə/: tín đồ lập report Balance sheet /’bæləns ʃi:t/: Bảng bằng phẳng kế toán

Thuật ngữ C

Capital construction /’kæpitl kən’strʌkʃn/: thiết kế cơ bản Cash /kæʃ/: Tiền mặt Cash in hand: Tiền khía cạnh tại quỹ Cash at bank /kæʃ at bæηk/: chi phí gửi bank Cash in transit: tiền đang đưa Check & take over: nghiệm thu sát hoạch Cost of goods sold: giá bán vốn bán sản phẩm Construction in progress: ngân sách chi tiêu xây dựng cơ bản dở dang Current portion of long-term liabilities: Nợ nhiều năm hạn cho hạn trả Current assets /’kʌrənt ‘æsets/: gia tài lưu đụng và đầu tư ngắn hạn

Thuật ngữ D

Deferred expenses: giá thành chờ kết đưa Deferred revenue: người mua trả tiền trước Depreciation of intangible fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định vô hình Depreciation of fixed assets /di,pri:ʃi’eiʃn/, /fiks ’æsets/: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định hữu hình Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định và thắt chặt thuê tài chính

Thuật ngữ E

Equity & funds: Vốn cùng quỹ Expense mandate /iks’pens ‘mændeit/: Ủy nhiệm chi Exchange rate differences /iks’tʃeindʤ reit ’difrəns/: Chênh lệch tỷ giá bán Expenses for financial activities /iks’pens/, /fai’nænʃəl æk’tivitis/: ngân sách chi tiêu hoạt hễ tài thiết yếu Extraordinary income /iks’trɔ:dnri ’inkəm/: Thu nhập bất thường Extraordinary expenses /iks’trɔ:dnri iks’pens/: túi tiền bất thường xuyên Extraordinary profit: lợi nhuận bất thường

Thuật ngữ F

Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đ Financials /fai’nænʃəls/: Tài thiết yếu Financial ratios /fai’nænʃəl ‘reiʃiou/: Chỉ số tài chủ yếu Finished goods: sản phẩm tồn kho Fixed assets: Tài sản cố định Fixed asset costs: Nguyên giá chỉ tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

Thuật ngữ G

General và administrative expenses: đưa ra phí quản lý doanh nghiệp Goods in transit for sale: Hàng nhờ cất hộ đi chào bán Gross revenue /grous ’revinju:/: doanh thu tổng Gross profit /grous profit/: roi tổng

Thuật ngữ I

Income from financial activities: Thu nhập chuyển động tài chính Intangible fixed asset costs: Nguyên giá bán tài sản thắt chặt và cố định vô hình Instruments & tools: Công cụ, chế độ trong kho Intangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định vô hình Inventory /in’ventri/: sản phẩm tồn kho Intra-company payables: đề xuất trả những đơn vị nội cỗ Investment and development fund: Quỹ đầu tư chi tiêu phát triển Itemize /’aitemaiz/: mở đái khoản

Thuật ngữ L

Leased fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt thuê tài thiết yếu Leased fixed asset costs: Nguyên giá chỉ tài sản cố định và thắt chặt thuê tài thiết yếu Liabilities /,laiə’biliti/: Nợ nên trả Long-term financial assets: những khoản đầu tư tài chính dài hạn Long-term borrowings: Vay lâu dài Long-term mortgages, deposits, collateral: các khoản cụ chấp, ký quỹ, ký kết cược dài hạn Long-term liabilities: Nợ lâu dài Long-term security investments: Đầu tư đầu tư và chứng khoán dài hạn

Thuật ngữ M

Merchandise inventory /’mə:tʃəndaiz in’ventri/: mặt hàng hoá tồn kho

Thuật ngữ N

Net revenue: lợi nhuận thuần Net profit: lợi tức đầu tư thuần Non-business expenditure source: Nguồn kinh phí sự nghiệp Non-current assets: Tài sản cố định và thắt chặt và chi tiêu dài hạn Non-business expenditures: chi sự nghiệp

Thuật ngữ O

Operating profit: roi từ chuyển động SXKD Other funds: Nguồn gớm phí, quỹ không giống Other current assets: tài sản lưu động khác Other long-term liabilities: Nợ dài hạn khác Other receivables: các khoản yêu cầu thu không giống Other payables: Nợ khác Other short-term investments: Đầu tư ngắn hạn khác Owners’ equity: nguồn chi phí chủ sở hữu

Thuật ngữ P

Prepaid expenses: giá cả trả trước Payables to employees: đề nghị trả công nhân viên Profit before taxes: roi trước thuế Provision for devaluation of stocks: Dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng tồn kho Profit from financial activities: lợi nhuận từ vận động tài bao gồm Purchased goods in transit: Hàng mua đang đi trên đường

Thuật ngữ R

Receivables /ri’si:vəbls/: những khoản bắt buộc thu Raw materials /rɔ: mə’tiəriəl/: Nguyên liệu, vật liệu tồn kho Receivables from customers: nên thu của doanh nghiệp Reserve fund /ri’zə:v fʌnd/: Quỹ dự trữ Reconciliation /,rekəsili’eiʃn/: Đối chiếu Revenue deductions /’revinju: di’dʌkʃns/: các khoản bớt trừ Retained earnings /ri’tein ´ə:niη/: Lợi nhuận không phân phối

Thuật ngữ S

Sales expenses: chi phí bán hàng Sales returns: Hàng cung cấp bị trả lại Sales rebates: áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá bán mặt hàng Short-term borrowings: Vay thời gian ngắn Short-term liabilities: Nợ ngắn hạn Short-term investments: các khoản đầu tư chi tiêu tài chính ngắn hạn Short-term mortgages, collateral, deposits: các khoản cố gắng chấp, cam kết cược, cam kết quỹ thời gian ngắn Stockholders’ equity /´stɔk¸houldə ’ekwiti/: mối cung cấp vốn sale Short-term security investments: Đầu tư triệu chứng khoán thời gian ngắn Surplus of assets awaiting resolution: gia sản thừa chờ xử lý

Thuật ngữ T cùng W

Taxes và other payables lớn the State budget: Thuế và các khoản đề xuất nộp đơn vị nước Tangible fixed assets: Tài sản cố định hữu hình Total assets: Tổng cộng gia sản Total liabilities and owners’ equity: Tổng cộng nguồn ngân sách Trade creditors: đề nghị trả cho người bán Treasury stock /’treʤəri stɔk/: cp quỹWelfare & reward fund: Quỹ khen thưởng cùng phúc lợi

Trên đây là 100 thuật ngữ giờ anh chăm ngành kế toán tài chính kiểm toán phổ biến nhất, tiếp tục được áp dụng trong công việc. Nếu bạn có nhu cầu được đào tạo và giảng dạy một cách chuyên nghiệp hóa về những kiến thức giờ anh giao hàng cho công việc, hãy đk theo liên kết sau nhằm nhận hỗ trợ tư vấn lộ trình học tiếng anh dành cho người đi làm cho nhé: tubepphuonghai.com/dang-ky-hoc/