Cách Tính Số Nguyên Tử Của Đồng Vị

     

Chương 1 : Nguyên tử Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố chất hóa học Chương 3 : links hóa học tập Chương 4 : phản nghịch ứng OXH – Khử Chương 5 : team Halogen Chương 6 : Oxi – lưu huỳnh Chương 7 : vận tốc phản ứng và cân đối hóa học

Câu hỏi 1 : Trong tự nhiên clo (Cl) có hai đồng vị là 35Cl và 37Cl. Biết % mỗi đồng vị theo thứ tự là 75% với 25%. Nguyên tử khối trung bình của clo là:

A 35,5. B 36,0. C 36,5. D 35 hoặc 37.

Bạn đang xem: Cách tính số nguyên tử của đồng vị

Đang xem: phương pháp tính nguyên tử khối trung bình

Lời giải chi tiết:

(M_Cl = frac\% ^35Cl.35 + \% ^37Cl.37100\% = frac35.75\% + 37.25\% 100\% = 35,5)

Đáp án A

Câu hỏi 2 : Trong tự nhiên và thoải mái đồng (Cu) gồm hai đồng vị bền là 63Cu với 65Cu. Tỉ lệ phần trăm của đồng vị 65Cu trong tất cả hổn hợp là: (biết nguyên tử khối mức độ vừa phải của Cu là 63,546)

A 27,3. B 72,7. C 16,6. D 83,4.

Lời giải bỏ ra tiết:

Xét 1 mol Cu bao gồm x mol 65Cu với (1 – x) mol 63Cu

=> MCu = 65x + 63.(1 – x) = 63,546

=> x = 27,3%

=>A

Câu hỏi 3 : Nguyên tử khối trung bình của Sb là 121,76. Sb gồm 2 đồng vị biết 121Sb chiếm 62% . Số khối của đồng vị thứ hai là:

A 121B 123C 122D 124

Lời giải bỏ ra tiết:


*

Câu hỏi 4 : thành phần Bo có 2 đồng vị 10B ( x1%)và 11B ( x2 %) nguyên tử khối vừa đủ của B là 10,8. X1 là

A 80% B 20% C 10,8% D 89,2%

Lời giải đưa ra tiết:


*

Câu hỏi 5 : Đồng bao gồm 2 đồng vị 63Cu với 65Cu, biết tỉ lệ thành phần số nguyên tử của bọn chúng lần lượt là 105 : 245. Tính nguyên tử khối mức độ vừa phải của Cu ?

Lời giải đưa ra tiết:


*

Câu hỏi 6 : Bo có 2 đồng vị 10B cùng 11B. Nguyên tử khối vừa đủ của Bo là 10,812. Mọi khi có 94 nguyên tử 10Bo thì sẽ có

A 212 nguyên tử11B B 81 nguyên tử11B C 406 nguyên tử11BD 18 Nguyên tử11B

Lời giải đưa ra tiết:


*

Câu hỏi 7 : Trong tự nhiên và thoải mái nguyên tố clo tất cả hai đồng vị 35Cl và 37Cl, nguyên tử khối trung bình của Cl là 35,48. Số nguyên tử đồng vị 35Cl gồm trong 200 nguyên tử clo là ?

A 132 B 48 C 76 D 152

Lời giải chi tiết:


*

Câu hỏi 8 : khối lượng Nguyên tử vừa phải của Brom là 79,91. Brom tất cả 2 đồng vị trong những số đó đồng vị 79Br chiểm 54,5%. Số khối của đồng vị thứ 2 sẽ là

A 77B 78C 80D 81

Lời giải chi tiết:

Gọi A2 là số khối của nguyên tử dồng vị thiết bị 2.

Ta có:

(egingathered frac79.54,5 + A_2(100 – 54,5)100 = 79,91 hfill = > 4305,5 + 45,5A_2 = 7991 hfill = > 45,5A_2 = 7991 – 4305,5 hfill = > 45,5A_2 = 3685,5 hfill = > A_2 = 81 hfill endgathered )

Đáp án D

Câu hỏi 9 : Trong tự nhiên nguyên tố brom tất cả 2 đồng vị, trong các số ấy đồng vị


chiếm 54,5% về khối lượng biết nguyên tử khối vừa đủ của brom là 79,91. Số khối của đồng vị còn sót lại là:

A 81 B 80C 82D 83

Phương pháp giải:

Phương pháp :Đặt số khối của đồng vị còn lại là x. Giải x theo phương trình về đồng vị

Câu hỏi 10 : Cabon trong tự nhiên là tất cả hổn hợp của nhì đồng vị 12C cùng 13C, trong số ấy đồng vị 12C chiếm phần 98,89%. Biết rằng đồng vị cacbon 13C bao gồm nguyên tử khối bởi 12,991. Nguyên tử khối trung bình của cacbon là

A 12,512.B 12,111.C 12,011.D 12,150.

Phương pháp giải:

Dựa vào cách làm tính nguyên tử khối trung bình:(overline A = fracaX + bY100)

Trong đó:

+ X, Y là nguyên tử khối của các đồng vị

+ a, b là tỷ lệ số nguyên tử của đồng vị X, Y


Lời giải đưa ra tiết:

(overline M _C = frac12.98,89 + 12,991.(100 – 98,89)100 = 12,011)

Đáp án C

Câu hỏi 11 : Trong tự nhiên và thoải mái brom bao gồm hai đồng vị là (_35^79extBr) với (_35^81extBr), nguyên tử khối vừa đủ của brom là 79,986. Giả dụ nguyên tử khối từng đồng vị có giá trị bằng số khối thì tỉ lệ % số nguyên tử đồng vị(_35^79extBr)là

READ: Why Is Fecl3 The Product, When Fe & Cl2 Reacts & Not Fecl2?

A 49,3%.B 50,7%.C 46%.D 54%.

Lời giải bỏ ra tiết:

Gọi tỷ lệ số nguyên tử của là x % cùng là y%

Ta gồm hệ phương trình:

(left{ egingathered x + y = 100 hfill frac79x + 81y100 = 79,986 hfill endgatheredight. O left{ egingathered x = 50,7\% hfill y = 49,3\% hfill endgathered

ight.)

Đáp án B

Câu hỏi 12 : thành phần Mg bao gồm 3 nhiều loại đồng vị có số khối theo thứ tự là: 24, 25 và 26. Trong 5000 nguyên tử Mg thì tất cả 3930 đồng vị 24, 505 đồng vị 25, còn lại là đồng vị 26. Hãy tính trọng lượng nguyên tử mức độ vừa phải của Mg.

A 24,998 B 25,527 C 25,103 D 24,327

Lời giải bỏ ra tiết:

Đáp án D

% Mg ( 24 ) = 3930 : 5000 . 100% = 78,6 %

% Mg ( 25 ) = 505 : 5000 . 100% = 10,1 %

% Mg ( 26 ) = 100 – 78,6 – 10,1 = 11,3 %


=


= 24,327

Câu hỏi 13 : yếu tố Bo có 2 đồng vị bền là 11B (x1 %) với 10B (x2 %), nguyên tử khối mức độ vừa phải của Bo là 10,8. Quý hiếm của x1 % là:

A 80% B 20% C 10,8%D 89,2%

Câu hỏi 14 : Trong thoải mái và tự nhiên Li có 2 đồng vị là 6Li và 7Li và bao gồm nguyên tử khối vừa phải là 6,94. Phần trăm trọng lượng 7Li vào LiNO3 là (cho N = 14; O = 16)

A 10, 067%. B 9,362%. C 9,463%.D 9,545%.

Lời giải đưa ra tiết:

Gọi xác suất số nguyên tử của 6Li là x % với 7Li là y%

Ta có hệ phương trình:

(left{ egingathered x + y = 100 hfill frac6x + 7y100 = 6,94 hfill endgatheredight. O left{ egingathered x = 6\% hfill y = 94\% hfill endgathered

ight.)

Trong 1 mol LiNO3 bao gồm chứa: 0,94 mol 7Li

(\% m_^7Li = frac0,94.76,94 + 14 + 16.3.100\% = 9,545\% )

Đáp án D

Câu hỏi 15 : Trong tự nhiên oxi gồm 3 đồng vị là 16O, 17O, 18O; clo gồm 2 đồng vị là 35Cl, 37Cl cùng H tất cả 3 đồng vị bền là 1H, 2H, 3H. Xác định nào sau đây không đúng?

A tất cả 6 cực hiếm phân tử khối của HClOB tất cả 6 phân tử dạng HCl C gồm 60 phân tử dạng HClO3D trọng lượng phân tử lớn số 1 của H2O là 24

Phương pháp giải:

Ghép các đồng vị của các nguyên tố để sinh sản thành các phân tử HClO, HCl, HClO3 cùng H2O.

Từ kia tìm được khẳng định không đúng.

Lời giải chi tiết:

-Xét phân tử HClO:

Phân tử khối của HClO nằm trong khoảng:

1+35+16 ≤ MHClO ≤ 3 + 37 + 18 → 52 ≤ MHClO ≤ 58

Vậy có 7 quý giá phân tử khối của HClO là 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58.

Vậy khẳng định A ko đúng.

-Xét phân tử HCl:

H có 3 giải pháp chọn, Cl gồm 2 cách chọn. Vậy tất cả 6 phân tử dạng HCl.

Vậy khẳng định B đúng.

– Xét phân tử HClO3:

H tất cả 3 cách chọn, Cl tất cả 2 giải pháp chọn, OOO gồm 10 biện pháp chọn. Vậy bao gồm 60 phân tử dạng HClO3.

Vậy xác định C đúng.

Xem thêm: Diện Tích Toàn Phần Của Hình Lập Phương, Just A Moment

– Xét phân tử H2O:

Phân tử khối của H2O phía trong khoảng:


1+1+16 ≤ MH2O ≤ 3 + 3 + 18 → 18 ≤ MH2O ≤ 24

Vậy MH2O max= 24.

Vậy xác định D đúng.

Đáp án A

Đáp án – giải thuật

Câu hỏi 16 : Trong tự nhiên magie tất cả 3 đồng vị bền 24Mg chiếm phần 78,99%, 25Mg chiếm 10,00% cùng 26Mg. Nguyên tử khối vừa đủ của Mg là:

A 24,00B 24,11C 24,32D 24,89

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức tính nguyên tử khối mức độ vừa phải của Mg.

Lời giải bỏ ra tiết:

%số nguyên tử 26Mg là 100%- 78,99%- 10,00%= 11,01%

Nguyên tử khối mức độ vừa phải của Mg bằng:

(overline A_Mg = 24.78,99 + 25.10,00 + 26.11,01 over 100 = 24,32)

Đáp án C

Đáp án – giải thuật

Câu hỏi 17 : Một thành phần X tất cả 2 đồng vị X1 với X2. Đồng vị X1 bao gồm tổng số hạt là 18. Đồng vị X2 gồm tổng số hạt là 20. Biết rằng phần trăm các đồng vị vào X bằng nhau và các loại hạt trong X1 cũng bởi nhau. Nguyên tử khối trung bình của X là:

A 12B 12,5.C 13D 14

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Dựa vào có mang đồng vị, cách làm tính số khối và phương pháp tính nguyên tử khối trung bình nhằm tính nguyên tử khối vừa phải của X.

Lời giải bỏ ra tiết:

Gọi số phân tử proton vào đồng vị X1 là Z, số notron trong đồng vị X1 là N.

Tổng số phân tử trong đồng vị X1 là 2Z + N= 18 (1)

Các nhiều loại hạt vào X1 cân nhau nên Z= N (2)

Giải hệ (1) với (2) ta tất cả Z= N= 6

Số khối của đồng vị X1 là A1= Z+N= 12

Số khối của đồng vị X2 là A2= 6 + 6+2= 14

Biết rằng phần trăm các đồng vị trong X cân nhau . Do đó nguyên tử khối vừa phải của X là: (12+14)/2= 13

Đáp án C

Đáp án – giải thuật

Câu hỏi 18 : yếu tắc clo tất cả nguyên tử khối trung bình là 35,5. Biết clo gồm 2 đồng vị là X với Y, toàn bô khối của X cùng Y là 72. Số nguyên tử đồng vị X bởi 3 lần số nguyên tử đồng vị Y. Vậy số nơtron của đồng vị Y nhiều hơn nữa số nơtron của đồng vị X là:

A 6.B 4.C 2.D 1.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Từ % số đồng vị X với Y kết phù hợp với công thức tính nguyên tử khối vừa đủ của clo nhằm tính số khối của đồng vị X với đồng vị Y.

Từ đó tính được số nơtron của đồng vị Y nhiều hơn nữa số nơtron của đồng vị X bằng

số khối của đồng vị Y – số khối của đồng vị X.

Lời giải chi tiết:

Gọi số khối của đồng vị X là X, số khối của đồng vị Y là Y.

Gọi % số nguyên tử của đồng vị Y là a% thì % số nguyên tử của đồng vị X là 3a%

Nguyên tử khối vừa đủ của nguyên tố clo là:

(A_Cl = fracX.3a + Y.a3a + a.100 = 35,5)→ 3X + Y = 35,5.4 = 142

Theo đề bài X + Y = 72

Giải hệ bên trên ta bao gồm X= 35 với Y = 37

Số khối của đồng vị X bởi X = Z + NX = 35

Số khối của đồng vị Y bởi Y = Z + NY= 37

Suy ra NY – NX= 37 – 35 = 2

Đáp án C

Đáp án – giải thuật

Câu hỏi 19 : nhân tố X tất cả 2 đồng vị là A và B. Đồng vị A có tổng số hạt cơ bản là 54, trong các số ấy số phân tử không có điện nhiều hơn thế số hạt với điện âm là 3 hạt. Tổng số hạt cơ bản trong đồng vị B ít hơn trong A là 2 hạt.

a) Tính số khối của từng đồng vị.

b) tra cứu nguyên tử khối vừa phải của X. Biết tỉ lệ số nguyên tử của đồng vị A và B là một trong những : 3.

c) Tính thành phần tỷ lệ theo cân nặng của đồng vị A tất cả trong CaX2 biết Ca = 40.

Xem thêm: Giải Thích Và Chứng Minh Câu Tục Ngữ Thất Bại Là Mẹ Thành Công ❤️️15 Mẫu

Phương pháp giải:

a) trong đồng vị A:

+ Tổng hạt là phường + e + n = 2p + n

+ Số phân tử không mang điện (n) nhiều hơn hạt mang điện âm (e) là n – e = n – p


Lập hệ phương trình giải tìm được p, n → Số khối của mỗi đồng vị.

b) ví như đồng vị A1 tất cả n1 nguyên tử cùng đồng vị A2 bao gồm n2 nguyên tử thì NTK trung bình được tính bằng công thức: (ar A = fracn_1.A_1 + n_2.A_2n_1 + n_2)

c) giả sử xét 1 mol CaCl2 → số mol Cl

→ Số mol 37Cl → cân nặng 37Cl

→ Phần trăm trọng lượng của 37Cl vào CaCl2

Lời giải đưa ra tiết:

a) trong đồng vị A:

+ Tổng hạt phường + e + n = 2p + n = 54 (1)

+ Số phân tử không sở hữu điện (n) nhiều hơn nữa hạt với điện âm (e) là n – e = n – phường = 3 (2)

READ: công thức Axit Glutamic - Axit Glutamic Là chất Gì

Giải hệ (1) với (2) được p. = 17 cùng n = 20

→ Số khối của A = p. + n = 17 + 20 = 37

→ Số khối của B = 37 – 2 = 35 (do đồng vị B bao gồm tổng hạt bé dại hơn đồng vị A là 2 hạt)

b) Nguyên tử khối vừa phải của X là

AX = (frac37.1 + 35.31 + 3) = 35,5

c) giả sử xét 1 mol CaCl2 → nCl = 2 mol

→ Số mol 37Cl = 25%.2 = 0,5 mol → khối lượng 37Cl = 18,5 gam

→ Phần trăm khối lượng của 37Cl vào CaCl2 là: (frac18,5111.100\% ) = 16,67%

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 20 : Bo tất cả hai đồng vị, từng đồng vị đều sở hữu 5 proton. Đồng vị trước tiên có số proton bằng số notron. Đồng vị thứ 2 có số notron bằng 1,2 lần số proton. Biết nguyên tử khối vừa phải của Bo là 10,812. Lúc đồng vị 1 gồm 94 nguyên tử thì số nguyên tử của đồng vị 2 là:

A 76B 406C 460.D 36

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Dựa vào nguyên tử khối vừa đủ của Bo tìm được phần trăm từng đồng vị của Bo

Tìm số nguyên tử đồng vị vật dụng hai lúc biết số nguyên tử đồng vị đầu tiên theo công thức:

(so,ngtu,2,dvi2 = so,nguyen,tu,dvi1 imes \% dvi,2 over \% dvi,1)

Lời giải bỏ ra tiết:

Số notron của đồng vị đầu tiên là: n1 = phường = 5 (hạt) → số khối A1 = phường + n1 = 10

Số notron của đồng vị đồ vật hai là: n2 = 1,2p = 1,2×5 = 6 (hạt) → số khối A2 = p + n2 = 11

Đặt xác suất số đồng vị trước tiên là x%

Phần trăm số đồng vị sản phẩm công nghệ hai là (100 – x)%

Theo bài ta có:

(eqalign và overline M _Bo = 10.x\% + 11.(100 – x)\% over 100\% = 10,812 cr & Rightarrow 10x + 1100 – 11x = 1081,2 cr và Rightarrow x = 18,8\% cr )

→ phần trăm đồng vị Bo đầu tiên là 18,8% ; xác suất đồng vị Bo thứ hai là (100-18,8)=81,2%

Khi đồng vị 1 gồm 94 nguyên tử thì đồng vị 2 gồm số nguyên tử là: (94 imes 81,2\% over 18,8\% = 406)(nguyên tử)

Đáp án B

Đáp án – lời giải

Các bài bác liên quan: – 100 bài bác tập về nguyên tố nguyên tử


15 bài tập vận dụng về yếu tắc nguyên tử có lời giải

15 bài bác tập vận dụng về nhân tố nguyên tử tự dễn đến rất khó có thể có đáp án và giải thuật chi tiết

Xem cụ thể


20 thắc mắc lý thuyết về yếu tố nguyên tử có lời giải

20 câu hỏi lý thuyết về thành phần nguyên tử từ dễ dàng đến khó có đáp án và lời giải chi tiết

Xem cụ thể


40 bài bác tập kim chỉ nan về hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hóa học, đồng vị có giải thuật (phần 1)

40 bài bác tập lý thuyết về phân tử nhân nguyên tử, thành phần hóa học, đồng vị bao gồm đáp án và lời giải cụ thể từ cơ bản tới nâng cao, từ bài dễ tới bài xích khó tương đối đầy đủ các dạng không hề thiếu từ trắc nghiệm cho tới tự luận.

Xem chi tiết


25 bài toán luyện tập khẳng định số khối, năng lượng điện hạt nhân có giải mã

30 câu hỏi luyện tập xác minh số khối, điện tích hạt nhân xuất xắc nhất tất cả lời giải cụ thể