Bài tập tính ph lớp 11

     

Độ pH là một chỉ số khẳng định tính hóa học hoá học tập của nước, là thước đo cường độ axit/ bazơ của nước. Thang pH chỉ từ 0-14, cho nên vì thế độ pH cao nhất là 14. Về lý thuyết, độ pH trung tính của nước là 7. Khi độ pH > 7 dung dịch lại mang ý nghĩa kiềm.

Bạn đang xem: Bài tập tính ph lớp 11


Bài tập cách thức tính pH


A. Phương pháp giải và Ví dụ minh họa

a. PH với axit, bazo mạnh

Phương pháp

- Tính số mol H+/OH- hoặc tổng số mol H+/OH-

- Tính nồng độ H+/OH-

- Áp dụng công thức tính pH: pH=-lg

- Nếu là dung dịch bazo ta tính nồng độ OH- ⇒ pOH ⇒ pH= 14 – pOH

Ví dụ minh họa

Bài 1: Trộn 10g dung dịch HCl 7,3% với 20g dung dịch H2SO4 4,9% rồi thêm nước để được 100ml dung dịch A. Tính pH của dung dịch A.

Hướng dẫn:

Số mol HCl là nHCl = (10.7,3)/(100.36,5) = 0,02 mol

Số mol H2SO4 là nH2SO4 = (20.4,9)/(100.98) = 0,01 mol

Phương trình năng lượng điện ly: HCl → H+ + Cl-

0,02 → 0,02 mol

H2SO4 → 2H+ + SO42-

0,01 → 0,02 mol

Tổng số mol H+ là nH+ = 0,02 + 0,02 = 0,04 mol


CM(H+) = 0,04/0,1 = 0,4 M ⇒ pH = 0,4

Bài 2: Hoà tung 3,66 gam tất cả hổn hợp Na, tía vào nước dư chiếm được 800ml dung dịch A cùng 0,896 lít H2 (đktc). Tính pH của hỗn hợp A

Hướng dẫn:

nH2 = 0,896/22,4 = 0,04 mol

Gọi số mol của mãng cầu và ba lần lượt là x, y mol. Ta có: 23x + 137y = 3,66 (1)

Na + H2O → NaOH + một nửa H2

x → x → x/2 mol

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

y → y → y mol

⇒ x/2 + y = 0,04 (2)

Từ (1), (2) ta có: x = 0,04 với y = 0,02

Phương trình năng lượng điện ly: NaOH → Na+ + OH-

0,04 0,04 mol

Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH-

0,02 0,04 mol

Tổng số mol OH- là: nOH- = 0,08 mol

CM(OH-) = 0,08/0,8 = 0,1 M ⇒ pOH = 1 ⇒ pH = 13

Bài 3: kết hợp 4,9 mg H2SO4 vào nước thu dược 1 lít dd. PH của dd chiếm được là:

Hướng dẫn:

nH2SO4 = 4,9/98 = 0,05 mol ⇒ CM(H2SO4) = 5.10-5/1 = 5.10-5 M

= 10-4 M ⇒ pH = -log(10-4) = 4

Bài 4: cho 15 ml hỗn hợp HNO3 gồm pH = 2 trung hòa hết 10 ml dung dịch Ba(OH)2 có pH = a. Cực hiếm của a là:

Hướng dẫn:

nHNO3 = 1,5.10-2.10-2 = 1,5.10-4 ⇒ nBa(OH)2 = 7,5.10-5 mol

Bài 5: Hoà rã m gam Zn vào 100 ml dung dịch H2SO4 0,4M chiếm được 0,784 lít khí hiđro với dung dịch X. Tính pH của dung dịch X?

Hướng dẫn:

nH2 = 0,784/22,4 = 0,035 mol ⇒ mol axit H2SO4 bội nghịch ứng là 0,035 mol

Mol axit H2SO4 dư = 0,04 - 0,035 = 0,005 mol ⇒ = 0,1 ⇒ pH = 1

Bài 6: A là dung dịch HNO3 0,01M ; B là dung dịch H2SO4 0,005M. Trộn các thể tích bằng nhau của A và B được dung dịch X. Tính pH của dung dịch X

Hướng dẫn:

Tổng mol H+ là 0,02 mol ⇒ = 0,01 ⇒ pH = 2

b. PH với axit, bazo yếu

Phương pháp

Tương tự như axit mạnh.

Sử dụng phối kết hợp công thức tính độ điện ly α, hằng số điện ly axit, bazo: Ka, Kb

- Độ điện li α của chất điện li là tỉ số giữa số phân tử phân li ra ion (n) và tổng số phân tử hòa chảy (no)

*

- Hằng số phân li axit: HA ⇔ H+ + A-

*
 (chỉ phụ thuộc vào bản chất axit và nhiệt độ)


-Hằng số phân li bazo: BOH ⇔ B+ + OH-

*

B. Cách tính pH giữa những trường hợp núm thể

Công thức tính pH so với axit

Dung dịch axit mạnh: pH = -log(Ca) trong số ấy Ca là nồng độ của axit.

Dung dịch axit yếu: pH = -1/2.logKa -1/2.logCa cùng với Ka là hằng số điện ly của axit (axit yếu chỉ bị điện ly 1 phần).

Công thức tính pH so với bazơ

Đối cùng với bazơ mạnh: pH = 14 + log(Cb) ; Cb là mật độ bazo.

Bazơ yếu: pH = 14 +1/2logKb + 1/2.log(Cb) ; Kb là hằng số điện ly bazo.

Cách tính pH so với muối:

Đối với hỗn hợp muối

pH = -1/2.logKa – 1/2.log(Cm).

Đặc biệt, dung dịch muối tạo ra từ bazo dạn dĩ hoặc axit yếu đuối thì tính theo công thức:

pH= 14 + 1/2.logKb + 1/2.log(Cm).

Cách tính pH của dung dịch đệm

Nhiều bạn không biết khái niệm này, dung dịch đệm hay còn gọi hỗn thích hợp dung dịch cất axit yếu và bazơ liên phù hợp với nó hoặc tất cả hổn hợp của bazơ yếu với axit liên hợp, có khả năng chống các biến hóa pH di một lượng nhỏ của axit hoặc bazo được chế tạo hỗn hợp.

Công thức tính sấp xỉ nồng độ pH của dung dịch đệm: pH= pKa – lg Ca/Cb.

Ví dụ minh họa

Bài 1: Hoà tan 1,07g NH4Cl vào nước được 2 lít hỗn hợp X.

a. Tính pH của hỗn hợp X biết hằng số phân li bazơ của NH3 là 1,8.10-5.

b. Nếu thêm vào dung dịch X 100 ml dd HCl 0,01M được dd Y. Tính pH của dd Y?

Hướng dẫn:

a. nNH4Cl= 1,07/53,5 = 0,02 ⇒ CM(NH4Cl) = 0,02/2 = 0,01 M

Phương trình điện ly:

NH4Cl → NH4+ + Cl-

0,01 …… 0,01

NH4+ + H2O ⇔ NH3 + H3O+

Ban đầu: 0,01

Điện ly: x …………………..x………x

Sau năng lượng điện ly : 0,01-x……………x………. X

Kb = x2/(0,01-x) = 1,8.10-5 ⇒ x = 4,24.10-4 ⇒ pH = 3,37

b. Phương trình năng lượng điện ly:

HCl → H+ + Cl-

0,001 0,001

NH4+ + H2O ⇔ NH3 + H3O+

Ban đầu: 0,01……………………….0,001

Điện ly: x………………….x………x

Sau điện ly: 0,01-x…………… x………x+0,001

Kb = x(x+0,001)/(0,01-x) = 1,8.10-5 ⇒ x = 3,69.10-4 ⇒ pH = 3,43

Bài 2: hỗn hợp A đựng NH3 0,1M và NaOH 0,1M. Tính pH của hỗn hợp biết Kb của NH3= 1,75.10-5.

Hướng dẫn:

NaOH → Na+ + OH-

0,1 0,1

NH3 + H2O ⇔ NH4+ + OH-

Ban đầu: 0,1 0,1

Điện ly: x x x

Sau điện ly: 0,1- x x x + 0,1

Kb = x(0,1+x)/(0,1-x) = 1,75.10-5 ⇒ x = 1,75.10-3 ⇒ pOH = 4,76 ⇒ pH = 9,24

Bài 3: Tính pH của dd NH3 0,1M, biết Kb của NH3 = 1,8.10-5 và bỏ qua mất sự phân li của nước

Hướng dẫn:

Kb = x2/(0,1-x) = 1,8.10-5 ⇒ x = 1,34.10-3 ⇒ pOH = 2,87

⇒ pH = 11,13

Bài 4: Tính pH của dd CH3COONa 0,5M; biết Kb của CH3COO- = 5,71.10-10 và bỏ lỡ sự phân li của nước

Hướng dẫn:

Ka = x2/(0,5-x) = 5,71.10-10 ⇒ x = 1,68.10-5 ⇒ pOH = 4,77

⇒ pH = 9,23

Bài 5: cho dd hh X có HCl 0,01 M với CH3COOH 0,1M. Biết Ka của CH3COOH = 1,75.10-5và bỏ qua sự phân li của nước. Cực hiếm pH của dd X là:


Hướng dẫn:

Ka = x(0,01+x)/(0,1-x) = 1,75.10-5 ⇒ x = 1,75.10-5 ⇒ pH = 1,99

Bài 6: mang lại dd hh X bao gồm CH3COOH 0,1M và CH3COONa 0,1M. Biết Ka của CH3COOH = 1,75.10-5 và bỏ qua sự phân li của nước. Giá trị pH của dd X là:

Hướng dẫn:

Ka = x(0,1+x)/(0,1-x) = 1,75.10-5 ⇒ x = 1,75.10-5 ⇒ pH = 4,76

c. Việc về trộn loãng, xáo trộn dung dịch những chất năng lượng điện ly để giành được pH định trước.

Phương pháp

-Tính số mol axit, bazo

-Viết phương trình điện li

-Tính tổng số mol H+, OH-

-Viết phương trình bội nghịch ứng trung hòa

-Xác định môi trường thiên nhiên của dung dịch nhờ vào pH ⇒ xem xét mol axit giỏi bazơ dư ⇒ tìm những giá trị mà bài toán yêu cầu.

Chú ý: Vdd sau khi trộn = Vaxit + Vbazo

Ví dụ minh họa

Bài 1: Trộn 3 hỗn hợp H2SO4 0,1M ; HNO3 0,2M ; HCl 0,3M với thể tích cân nhau thu được hỗn hợp A. đem 300 ml dung dịch A công dụng với dung dịch B gồm NaOH 0,2M với Ba(OH)2 0,1M. Tính thể tích dung dịch B cần dùng để sau lúc phản ứng kết thúc thu được dung dịch tất cả pH = 1. Coi Ba(OH)2 với H2SO4 phân li hoàn toàn ở 2 nấc.

Hướng dẫn:

Sau khi trộn 3 hỗn hợp axit hoàn toàn có thể tích cân nhau ta nhận được nồng độ mới của 3 axit là: CM(HCl) = 0,1 M; CM(HNO3) = 0,2/3; CM(H2SO4) = 0,1/3. Vào 300 ml hỗn hợp A: nHCl = 0,03 mol; nH2SO4 = 0,01 mol; nHNO3 = 0,02 mol

Phương trình năng lượng điện ly:

H2SO4 → 2H+ + SO42-

0,01……. 0,02

HNO3 → H+ + NO3-

0,02 ….. 0,02

HCl → H+ + Cl-

0,03… 0,03

Tổng mol H+ là nH+ = 0,07 mol

Gọi x là thể tích của dung dịch B cần dung.

nNaOH = 0,2x; nBa(OH)2 = 0,1x

Phương trình điện ly:

NaOH → Na+ + OH-

0,2x……………..0,2x

Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH-

0,1x……………….0,2x

Tổng số mol OH- là: nOH- = 0,4x

Ta có: H+ + OH- → H2O (Sau làm phản ứng pH =1 ⇒ dư axit)

Ban đầu 0,07……0,4x

Pư 0,4x……0,4x

Sau pư 0,07-0,4x….0

(0,07-0,4x)/(x+0,3) = 0,1 ⇒ x= 0,08 lít

Bài 2: Trộn 100 ml dung dịch có pH =1 gồm HCl và HNO3 với 100 ml dung dịch NaOH mật độ a(mol/l) thu được 200 ml dung dịch A gồm pH = 12.

a. Tính a

b. Trộn loãng hỗn hợp A bao nhiêu lần để thu được pH = 11

Hướng dẫn:

a. NH+ = 0,01 mol; nOH- = 0,1a mol

Ta có: H+ + OH- → H2O (Sau bội nghịch ứng pH =12 ⇒ dư bazo)

Ban đầu 0,01……0,1a

Pư 0,01……0,01

Sau pư 0....….0,01-0,1a

(0,01-0,1a)/(0,1+0,1) = 0,01 ⇒ a= 0,08 lít

b. Số mol NaOH dư : nOH- = 0,002 mol

Gọi x là thể tích nước thêm vào.

Dung dịch sau trộn loãng có pH = 10 ⇒ 0,002/(0,2+x) = 0,001 ⇒ x = 1,8

Vậy cần được pha loãng 10 lần.

Bài 3: Tính phần trăm thể tích khi hỗn hợp HCl có pH = 1 với dung dịch HCl pH = 4 cần dùng làm pha trộn thành dung dịch bao gồm pH = 3.

Hướng dẫn:

Đáp án: 1/110

Bài 4: đến 100 ml dd hh tất cả Ba(OH)2 0,1M với NaOH 0,1M cùng với V ml dd hh tất cả H2SO40,0375M và HCl 0,0125M thu được dd bao gồm pH = 2 . Cực hiếm V là:

Hướng dẫn:

nOH- = 0,03 mol; nH+ = 0,0875 V

Dung dịch sau khoản thời gian trộn pH = 2 → môi trường axit .

(0,0875V-0,03)/(0,1+V) = 10-2 → V = 0,4 lit

Bài 5: Trộn 300 ml dd hh tất cả H2SO4 0,1M và HCl 0,15M với V ml dd hh gồm NaOH 0,3M cùng Ba(OH)2 0,1M, nhận được dd X tất cả pH = 12. Cực hiếm của V là:

Hướng dẫn:

nOH- = 0,5.V mol; nH+ = 0,0645 V

Dung dịch sau thời điểm trộn pH = 12 → môi trường bazo.

(0,5V - 0,0645)/(0,3+V) = 10-2 → V = 0,15 lit

C. Bài xích tập trắc nghiệm

Bài 1: Câu nào sai khi nói tới pH với pOH của dung dịch ?

A. pH = lg

B. pH + pOH = 14

C. . = 10-14

D. = 10-a ⇔ pH = a

Bài 2: hỗn hợp H2SO4 0,10 M có

A. pH = 1

B. pH 1

D. > 2,0M

Bài 3: pH của các thành phần hỗn hợp dung dịch HCl 0,005M và H2SO4 0,0025M là:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 12

Bài 4: pH của dung dịch Ba(OH)2 0,05M là.


A. 13

B. 12

C. 1

D. 11

Bài 5: Cần từng nào gam NaOH để pha chế 250ml dd gồm pH = 10

A. 0,1 gam

B. 0,01 gam

C. 0,001 gam

D. 0,0001 gam

Bài 6: Số ml dung dịch NaOH bao gồm pH = 12 nên để trung hoà 10ml dung dịch HCl tất cả pH = 1 là

A. 12ml

B. 10ml

C. 100ml

D. 1ml.

Bài 7: Trộn 200 ml dung dịch bao gồm HCl 0,1M và H2SO4 0,15M cùng với 300 ml hỗn hợp Ba(OH)2nồng độ aM, thu được m gam kết tủa với 500 ml dung dịch gồm pH = 1. Cực hiếm của a và m theo thứ tự là

A.0,15 cùng 2,330

B. 0,10 cùng 6,990.

C.0,10 và 4,660

D. 0.05 và 3,495

Bài 8: đến 300 ml dung dịch cất H2SO4 0,1M, HNO3 0,2M và HCl 0,3M tính năng với V ml dung dịch NaOH 0,2 M và KOH 0,29M thu được dung dịch bao gồm pH = 2. Cực hiếm của V là

A. 134.

B. 147.

C. 114.

D. 169.

Bài 9: bố dung dịch axit sau bao gồm cùng nồng độ mol: HCl, H2SO4, CH3COOH. Quý giá pH của chúng tăng theo sản phẩm tự là

A. HCl, H2SO4, CH3COOH.

B. CH3COOH, HCl, H2SO4.

C. H2SO4, HCl, CH3COOH.

D. HCl, CH3COOH, H2SO4.

Bài 10: hỗn hợp CH3COOH 0,1M gồm pH = a cùng dung dịch HCl 0,1M gồm pH = b. Phát biểu đúng là

A. a b = 1.

C. a = b = 1.

D. a = b > 1.

Bài 12: Tính pH của dd CH3COOH 0,2M, biết Ka của CH3COOH = 1,75.10-5 và làm lơ sự phân li của nước

A. 5,46

B. 4,76

C. 2,73

D. 0,7

Bài 13: mang lại dd hh X tất cả HF 0,09M với KF 0,08M. Biết Ka của HF = 6,5.10-5, bỏ qua mất sự phân li của nước. Giá trị pH của dd X là:

A. 1,1

B. 4,2

C.

Xem thêm: Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 1 Sách Mới, Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 1: My New School

2,5

D. 0,8

Bài 14: lúc pha loãng hỗn hợp axit HCl có pH = a ta thu được dung dịch bắt đầu có

A.pH > a

B. pH = a

C. pH 1 lit hỗn hợp H2SO4 gồm pH = 3 cùng với V2 lit dung dịch NaOH tất cả pH = 12 để được dung dịch tất cả pH = 11, thì phần trăm V1: V2 có giá trị nào?

A. 9:11

B. 11:9

C. 9:2

D. 2:9

Câu 17: Trộn đôi mươi ml dd KOH 0,35M cùng với 80 ml dung dịch HCl 0,1 M được 100ml dd bao gồm pH là

A.4

B. 12.

C. 7.

D. 13.

Câu 18: đến 40ml dd HCl 0,75M vào 160ml dd đựng đồng thời Ba(OH)2 0,08M và KOH 0,04M chiếm được 200ml dd tất cả pH là

A. 2. B. 3. C. 11. D. 12.

Câu 19: Trộn 100ml dd lếu hợp bao gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M với 400ml dd láo hợp có H2SO4 0,0375M cùng HCl 0,0125M nhận được dd có pH là

A. 1.

B. 2.

C. 6.

D. 7.

Câu 20: mang đến m gam hỗn hợp Mg với Al vào 250ml dd X chứa các thành phần hỗn hợp axit HCl 1M với H2SO4 0,5M nhận được 5,32 lit H2 (đktc) với dd Y có pH là

A. 1

B. 2.

C. 4.

D. 7.

Câu 21: trộn lẫn 2 dd rất có thể tích đều bằng nhau của dd HCl 0,2M với dd Ba(OH)2 0,2M. PH của dd thu được là

A. 9.

B. 12,5.

C. 14,2 .

D. 13.

Câu 22: Trộn nhì thể tích dd HCl 0,1M với nhân thể tích dd gồm NaOH 0,2M cùng Ba(OH)2 0,15M thu được dd Z tất cả pH là

A. 1.

B. 2.

C. 12.

D. 13.

Câu 23: Trộn 300 ml dd HCl 0,05 M cùng với 200 ml dd Ba(OH)2 x mol/l thu được 500 ml dd tất cả pH=2. Quý hiếm của x là

A. 0,025.

B. 0,05.

C. 0,1.

D. 0,5.

Câu 24: Trộn 300 ml dd HCl 0,05 M với 200 ml dd Ba(OH)2 a mol/l chiếm được 500 ml dd tất cả pH=12. Giá trị của a là

A. 0,025.

B. 0,05.

C. 0,1.

D. 0,5.

Câu 25: Trộn 100ml dd H2SO4 0,01M cùng với 400ml dd Ba(OH)2 độ đậm đặc a mol/l chiếm được m gam kết tủa và dd sót lại có pH=12. Giá trị của m và a là

A. 0,233 gam; 8,75.10-3

B. 0,8155 gam; 8,75.10-3M.

C. 0,233 gam; 5.10-3M.

D. 0,8155 gam; 5.10-3M.

Câu 26: Trộn 300ml dd HCl 0,05M với 200ml dd Ba(OH)2 mật độ a mol/l thu được 500ml dd gồm pH=x. Cô cạn dd sau bội phản ứng chiếm được 1,9875 gam hóa học rắn. Giá trị của a cùng x thứu tự là

A. 0,05M; 13.

B. 2,5.10-3M; 13.

C. 0,05M; 12.

D. 2,5.10-3M; 12.

Câu 27: Trộn 150 ml dd HCl nồng độ a mol/l cùng với 250 ml dd lếu hợp bao gồm NaOH 0,5M với Ba(OH)2 0,1M nhận được dd có pH=12. Quý giá của a là

A. 0,175M.

B. 0,01M.

C. 0,57M.

D. 1,14M.

Câu 28: Trộn 250 ml dd láo hợp tất cả HCl 0,08M và H2SO4 0,01M cùng với 250 ml dd NaOH độ đậm đặc b mol/l được 500 ml dd gồm pH=12. Giá trị của b là

A. 0,06M.

B. 0,12M.

C. 0,18M.

D. 0,2M.

Câu 29: Trộn 100ml dd bao gồm pH=1 tất cả HCl và HNO3 với 100ml dd NaOH độ đậm đặc a mol /l chiếm được 200ml dd tất cả pH=12. Cực hiếm của a là

A. 0,15.

B. 0,30.

C. 0,03.

D. 0,12.

Câu 30: Trộn 250 ml dd hỗn hợp bao gồm HCl 0,08M với H2SO4 0,01M cùng với 250 ml dd Ba(OH)2 mật độ x mol/l chiếm được m gam kết tủa cùng 500 ml dd gồm pH=12 . Quý giá của m cùng x tương xứng là

A. 0,5825 gam; 0,06M.

B. 3,495 gam; 0,06M

.C. 0,5825 gam; 0,12M.

D. 3,495 gam; 0,12M.

Câu 31: Trộn 200 ml dd gồm HCl 0,1M và H2SO4 0,05 M cùng với 300 ml dd Ba(OH)2 a mol/l thu được m gam kết tủa với 500 ml dd gồm pH=13. Giá trị của a và m tương xứng là

A. 0,15 cùng 2,33.

B. 0,3 và 10,485.

C. 0,15 và 10,485.


D. 0,3 và 2,33.

Câu 32: gồm 10 ml hỗn hợp HCl pH = 3. Cung ứng đó x ml nước đựng và khuấy số đông thì thu được dung dịch tất cả pH = 4. Quý hiếm của x là

A. 10 ml

B. 90 ml

C. 100 ml

D. 40 ml

Câu 33: cho dd NaOH có pH = 12. Để thu được dd NaOH tất cả pH = 11 bắt buộc pha loãng dd NaOH thuở đầu (bằng nước)

A. 10 lần.

B. đôi mươi lần.

C. 15 lần.

D. 5 lần.

Câu 34: hỗn hợp NaOH gồm pH=11. Để thu được dd NaOH tất cả pH=9 bắt buộc pha loãng dd NaOH thuở đầu (bằng nước)

A. 500 lần.

B. 3 lần.

C. Trăng tròn lần.

D. 100 lần.

D. Bài tập trường đoản cú luận

Câu 1: Trộn 100 ml dd HCl 1,2 M với 100ml dd Ca(OH)2 0,5M được dd D. Tính pH của dd D? (Coi Ca(OH)2 điện li trọn vẹn cả 2 nấc)

Câu 2: Trộn 200 ml dd Ba(OH)2 0,1M với 100ml dd H2SO4 0,3M . Tính pH của dd thu được? (Coi Ba(OH)2 điện li hoàn toàn cả 2 nấc)

Câu 3: tổ hợp 2,4 g Mg vào 150 ml hỗn hợp HCl 2M. Dung dịch thu được gồm pH bởi bao nhiêu?

Câu 4: cho 100 ml dd H2SO4 bao gồm pH = 2 tác dụng với 100 ml dd NaOH 0,01M. Tính pH của dd sau phản nghịch ứng?( coi H2SO4 năng lượng điện li trọn vẹn cả 2 nấc).

Câu 5: lấy 200ml dd H2SO4 có p. H = 1 , rồi chế tạo đó 0,88g NaOH. Tính pH của dd thu được?( coi H2SO4 năng lượng điện li hoàn toàn cả 2 nấc).

Câu 6: Tính V ml dd HCl 0,094M đề nghị cho vào 200ml dd NaOH 0,2M nhằm thu được dung dịch có pH = 2.

Câu 7: hỗn hợp Ba(OH)2 có phường H = 13 (dd A). Dung dịch HCl có pH = 1 (dd B).

a. Tính CMcủa A cùng B ?( coi Ba(OH)2 năng lượng điện li trọn vẹn cả 2 nấc).

b.Trộn 2,25 lít dd A cùng với 2,75 lít dd B. Tính pH của dd thu được?

Câu 8: Trộn X là dd H2SO4 0,02M với Y là dd NaOH 0,035M chiếm được dd Z bao gồm pH = 2.Tính tỉ trọng về thể tích giữa dd X và dd Y? ( coi H2SO4 năng lượng điện li trọn vẹn cả 2 nấc).

Câu 9: Tính V ml dd KOH 0,1M cần dùng để làm trung hòa 10 ml dd X bao gồm 2 axit HCl cùng HNO3 bao gồm pH = 2 ?

Câu 10: Tính thể tích hỗn hợp NaOH 1,8M cần cho vào 0,5 lit dd H2SO4 1M nhằm thu được dung dịch bao gồm pH = 13.( coi H2SO4 năng lượng điện li hoàn toàn cả 2 nấc).

Câu 11: Trộn 100 ml dd NaOH tất cả pH = 12 cùng với 100ml dd H2SO4 thu được dd tất cả pH = 2. Tính cm của dd H2SO4 ban đầu?

Câu 12: cho 40 ml dd HCl 0,75 M vào 160 ml dd chứa đồng thời Ba(OH)2 0,08M với KOH 0,04 M. Tính pH của hỗn hợp thu được?

Câu 13: Trộn 300 ml dd đựng đồng thời NaOH 0,1 M với Ba(OH)2 0,025M cùng với 200 ml dd H2SO4 có nồng độ x mol/l nhận được m g keert tủa cùng 500 ml dd có pH = 2. Hãy tính m cùng x?(coi H2SO4 cùng Ba(OH)2 điên li trọn vẹn cả 2 nấc).

Câu 14: Trộn 200 ml dd X chứa đồng thời HCl 0,01 M cùng H2SO4 0,025M cùng với 300 ml dd Y chứa đồng thời Ba(OH)2 0,02M và NaOH 0,015M. Tính pH của dd thu được.(coi H2SO4 cùng Ba(OH)2 điên li hoàn toàn cả 2 nấc).

Câu 15) Tính pH của các dung dịch : HNO3 10-2M ; HNO3 1,2.10-7M ; HNO3 10-9M

Câu 16. Tính pH của những dung dịch : Ba(OH)2 10-2M , KOH 10-7M ; NaOH 10-9M

Câu 17. Tính pH của các dung dịch : HCOOH 10-2M Ka = 10-3,75 ; HCN 10-2M Ka = 10-9,35 HBrO 10-2M Ka = 10-8,6

Câu 18. Tính pH của những dung dịch : Metylamin 10-1M Ka = 10-10,6 ; dimetylamin 1,5.10-2M

Ka = 10-10,87

Câu 19. Tính pH của các dung dịch : H2C2O4 10-2M K1 = 10-1,25 K2 = 10-4,27 ; H2S 10-2M Ka1 = 10-7 Ka2 = 10-12,92

Câu 20. Tính pH của những dung dịch muối : KNO3 0,5M ; Na2SO4 0,1M

Câu 21. Tính pH của những dung dịch muối bột : C6H5COONa 10-2M Ka = 10-4,2 ; NaClO 10-2M Ka = 10-7,53

Câu 22. Tính pH của những dung dịch muối hạt : CH3NH3Cl 0,1M Kb = 10-3,4 Al(NO3)3 0,01M Ka1 = 10-5 (coi trong dung dịch chỉ vĩnh cửu phức hiđroxo Al(OH)2+ )

Câu 23. Trộn 25,00ml dung dịch NH3 8,0.10-3 M cùng với 15,00ml dung dịch HCl 1,046,10-3M . Tính pH của dung dịch thu được . Biết Ka NH4+ = 10-9,24

Câu 24. Tính pH của hỗn hợp A bao gồm HF 0,1M và NaF 0,1M

Tính pH của 1lít dung dịch A trên trong 2 trường hòa hợp :

a) Thêm 0,01mol HCl vào

b) Thêm 0,01 mol NaOH vào Biết Ka = 6,8.10-4

Câu 25: Dung dịch Ba(OH)2 có p. H = 13 (dd A). Hỗn hợp HCl gồm pH = 1 (dd B).

Tính CMcủa A cùng B ?( coi Ba(OH)2 điện li hoàn toàn cả 2 nấc).

Trộn 2,25 lít dd A cùng với 2,75 lít dd B. Tính pH của dd thu được?

Câu 26: Trộn X là dd H2SO4 0,02M với Y là dd NaOH 0,035M chiếm được dd Z tất cả pH = 2.Tính tỉ trọng về thể tích giữa dd X cùng dd Y? ( coi H2SO4 điện li hoàn toàn cả 2 nấc).

Câu 27: Tính V ml dd KOH 0,1M cần dùng để làm trung hòa 10 ml dd X tất cả 2 axit HCl cùng HNO3 gồm pH = 2 ?

Câu 28: Tính thể tích hỗn hợp NaOH 1,8M yêu cầu cho vào 0,5 lit dd H2SO4 1M để thu được dung dịch có pH = 13.( coi H2SO4 điện li trọn vẹn cả 2 nấc).

Câu 29: Trộn 100 ml dd NaOH tất cả pH = 12 cùng với 100ml dd H2SO4 nhận được dd tất cả pH = 2. Tính cm của dd H2SO4 ban đầu?

Câu 30: Cho 40 ml dd HCl 0,75 M vào 160 ml dd chứa đồng thời Ba(OH)2 0,08M và KOH 0,04 M. Tính pH của dung dịch thu được?

Câu 31: Trộn 300 ml dd cất đồng thời NaOH 0,1 M cùng Ba(OH)2 0,025M cùng với 200 ml dd H2SO4 có nồng độ x mol/l thu được m g keert tủa với 500 ml dd tất cả pH = 2. Hãy tính m và x?(coi H2SO4 cùng Ba(OH)2 điên li hoàn toàn cả 2 nấc).

Xem thêm: Viết Khai Triển Nhị Thức Niu Tơn, Nhị Thức Niu

Câu 32: Trộn 200 ml dd X đựng đồng thời HCl 0,01 M với H2SO4 0,025M cùng với 300 ml dd Y cất đồng thời Ba(OH)2 0,02M với NaOH 0,015M. Tính pH của dd thu được.(coi H2SO4 cùng Ba(OH)2 điên li trọn vẹn cả 2 nấc).